Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 237 NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uy ban hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh Liên bộ số 6-NV/ct ngày 28-12-46 thi hành Sắc lệnh ấy;

Chiểu đề nghị của Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Ông Đặng Châu Tuệ, đặc phái viên Nội vụ Lao Kay, nay được đặc cách cử làm Chủ tịch UBHC kiêm Hành chính tỉnh Ninh Bình, thay ông Trần Lâm.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)