Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 20 NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng Sở Kiểm soát Tài chính, sau khi chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam đã thủ tiêu, không còn lý do gì mà tồn tại,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều nhất: Nay bãi bỏ Sở Kiểm soát Tài chính.

Điều hai: Những nhân viên và vật sản (động sản và bất động sản) Sở đó đều sáp nhập vào Bộ Tài chính.

Điều ba: Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính theo Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)