Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

009-SL NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1957 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 26-SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, đã được Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Cáo

- Ông Trương Chí Cương

- Ông Đặng Văn Quang làm uỷ viên Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)