Thủ tục hành chính: Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1197
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án và tiến hành các trình tự thi hành án theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định Thi hành án dân sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng