Thủ tục hành chính: Quyết toán Hàng chính sách miền núi - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Quyết toán Hàng chính sách miền núi - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-036381-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng