Thủ tục hành chính: Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư (hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Quyết toán dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư (hoặc chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án do Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS254
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thống nhất số liệu, Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán và quyết định phê duyệt quyết toán.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng