Thủ tục hành chính: Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-216857-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây
Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để:
- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động
- Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho BHXH tỉnh, thành phố kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán
Bước 3: BHXH tỉnh, thành phố: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định và thực hiện quyết toán và trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Lao động nữ sinh con và sau khi sinh con chết, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực) của con và Giấy báo tử (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy chứng tử (bản sao được chứng thực) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy ra viện của người mẹ (01 bản chính hoặc bản sao được chứng thực)
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Tải về
1. Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
2. Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành
3. Luật Bảo hiểm xã hội 2006
4. Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
7. Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Menu