Thủ tục hành chính: Quyết định thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-032443-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm bảo trợ xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng