Thủ tục hành chính: Quyết định thi hành án khi có yêu cầu của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định thi hành án khi có yêu cầu của người được thi hành án hoặc người phải thi hành án - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-027410-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng