Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-055258-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng