Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng rừng, trồng cây phân tán thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng rừng, trồng cây phân tán thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS733
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm (Phòng Quản lý Bảo vệ rừng)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng