Thủ tục hành chính: Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với con của người có công với cách mạng - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-059977-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Sổ ưu đãi giáo dục
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng