Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI, GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, CÁC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TOÀN QUỐC; CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA VÀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6 /2015.

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 59/TB-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 61/TTr-SGDĐT ngày 2/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chính sách thưởng cho học sinh đạt giải, giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ), các giải thể thao học sinh toàn quốc, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và cuộc thi Viết thư quốc tế UPU vào kỳ họp giữa năm 2021”, gồm những nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách thưởng cho học sinh đạt giải, giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải tại HKPĐ, các giải thể thao học sinh toàn quốc; học sinh đạt giải các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Viết thư quốc tế UPU.

2. Đối tượng áp dụng

Học sinh học tập tại các trường phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia HKPĐ, các giải thể thao học sinh toàn quốc, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Viết thư quốc tế UPU.

Giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, huấn luyện viên thuộc Trung tâm

đào tạo vận động viên trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc cử tham gia bồi dưỡng, huấn luyện học sinh tham gia HKPĐ và các giải thể thao học sinh toàn quốc.

3. Mục tiêu của chính sách

Khuyến khích, phát triển phong trào thể thao và hoạt động giáo dục tích cực trong các nhà trường, tạo động lực cho học sinh hăng say rèn luyện, khích lệ giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể thao, văn hóa. Học sinh chủ động lựa chọn và tham gia các cuộc thi hữu ích do Bộ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

4. Nội dung của chính sách

4.1. Mức thưởng đối với HKPĐ và các cuộc thi thể thao toàn quốc dành cho học sinh

4.1.1. Mức thưởng cho học sinh đạt giải nội dung thi đấu cá nhân như sau:

Đơn vị tính:1.000 đồng

TT

Cuộc thi

Mức thưởng

Nhất
(Vàng)

Nhì
(Bạc)

Ba
(Đồng
)

1

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

20.000

15.000

10.000

2

Hội khỏe Phù Đổng khu vực toàn quốc: Với các môn, nội dung kết thúc thi đấu và trao huy chương tại khu vực.

16.000

12.000

8.000

Hội khỏe Phù Đổng khu vực toàn quốc: Với các môn, nội dung thi đấu để chọn Đội tuyển tham gia thi đấu toàn quốc.

8.000

6.000

4.000

3

Các giải thể thao toàn quốc dành cho học sinh do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị tổ chức.

16.000

12.000

8.000

4.1.2. Các môn, nội dung thi đấu đôi, đồng đội, tập thể: Mức thưởng chung cho học sinh đạt giải bằng số lượng người tham gia thi đấu trên sân (không tính dự bị, thay thế) theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại mục 4.1.1.

4.1.3. Mức thưởng chung cho giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải

- Môn, nội dung thi đấu cá nhân: Tính bằng mức thưởng tương ứng quy định tại mục 4.1.1. Trường hợp có nhiều giải thì mức thưởng chung bằng tổng mức thưởng các giải tương ứng.

- Môn, nội dung thi đấu đôi, đồng đội, tập thể: Tính bằng mức thưởng tương ứng quy định tại mục 4.1.1 nhân với hệ số được quy định theo số lượng học sinh tham gia thi đấu, theo bảng sau:

Số học sinh tham gia thi đấu

Dưới 4

4 đến 8

9 đến 12

13 đến 15

Trên 15

Quy định hệ số tương ứng

1

2

3

4

5

- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng cho người bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải: Người trực tiếp bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển của tỉnh được hưởng 70%, người bồi dưỡng, huấn luyện học sinh tại trường học được hưởng 30%. Nếu không có người bồi dưỡng, huấn luyện học sinh tại trường học thì người trực tiếp bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển của tỉnh được hưởng 100%.

4.1.4. Với các môn, nội dung quy định thi đấu tại HKPĐ khu vực để chọn đội tuyển tham gia HKPĐ toàn quốc, các đối tượng quy định tại mục 4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 chỉ được thưởng một lần theo mức cao nhất.

4.2. Mức thưởng đối với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Học sinh đạt giải được nhận thưởng một lần, với mức thưởng cao nhất trong quá trình tham gia cuộc thi theo các mức sau:

Đơn vị tính:1.000 đồng

Thành tích

Mức thưởng

Giải nhất trận chung kết năm

40.000

Giải nhì trận chung kết năm

30.000

Giải ba trận chung kết năm

20.000

Được vào vòng thi Quý

15.000

4.3. Đối với cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Mức thưởng cho học sinh đạt giải như sau:

Đơn vị tính 1.000 đồng

TT

Thành tích

Mức thưởng

Nhất

(Vàng)

Nhì

(Bạc)

Ba

(Đồng)

Khuyến khích

1

Giải quốc tế

40.000

30.000

20.000

15.000

2

Giải quốc gia

20.000

15.000

10.000

7.500

4.4. Ngoài chính sách thưởng theo đề xuất này, các học sinh, giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải được thưởng theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi (theo Điều lệ/ Thể lệ của cuộc thi) và theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo Luật thi đua khen thưởng).

5. Kinh phí và thời gian thực hiện

5.1. Kinh phí dự kiến

- Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và khu vực khoảng: 4.912.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm mười hai triệu đồng)/1 kỳ Hội khỏe - theo chu kỳ 4 năm mới tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc và khu vực một lần.

- Các giải thể thao toàn quốc hàng năm khoảng: 842.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi hai triệu đồng).

- Các cuộc thi Đường lên Đỉnh Olypia, Viết thư quốc tế UPU khoảng: 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng).

5.2. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn