Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ “QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6 /2015.

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 27/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Quyết định số 1677/QĐTTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025;

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập;

 Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDMN;

 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT Quy định chế độ làm việc với giáo viên mầm non;

Kết luận số 05-KL/TU ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc;

 Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 59/TB-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 67/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, gồm những nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ quản lý, giáo viên trong biên chế, đang trực tiếp quản lý, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

3. Mục tiêu của chính sách

Chi hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập để các giáo viên mầm non đạt mức lương thấp có thu nhập bằng 70-80% mức thu nhập trung bình của người dân Vĩnh Phúc.

4. Nội dung của chính sách

Hỗ trợ cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non theo mức: 1.000.000đ/tháng/người.

Thời gian: Hỗ trợ 9 tháng/năm.

Dự kiến số giáo viên được hỗ trợ: 4.654 người.

Cơ sở xây dựng mức tính: Hỗ trợ tiền làm kiêm nhiệm công việc của giáo viên thiếu tương đương với tiền thừa giờ của các cấp học khác là h/ngày (25h x 40.000đ = 1.000.000đ/tháng).

5. Kinh phí và thời gian thực hiện

5.1. Kinh phí dự kiến: 4.654.000.000đ/tháng; 41.886.000.000/năm.

5.2. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

5.3. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2021-2025.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn