Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ trưởng Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 228/TTr-SNV ngày 05 tháng 4năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, 03 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ (có Phụ lục 01, 02kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm công khai danh mục, nội dung thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Sở Nội vụ công khai đầy đủ Danh mục và nội dung 06 thủ tục hành chính nêu trên tại Cổng thông tin và giao tiếp điện tử của tỉnh; Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này trong thời hạn chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Văn phòng UBND tỉnh nhập, đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính tại Phụ lục 01 nêu trên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2, 3 mục I Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (có Phụ lục 03 kèm theo).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số: 969/QĐ-CT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.1 điểm 2 mục II phần 2 Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.2 điểm 2 mục II phần 2 Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3. Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.3 điểm 2 mục II phần 2 Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số: 969/QĐ-CT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.1 điểm 2 mục II phần 2 Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.2 điểm 2 mục II phần 2 Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Địa điểm thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Phí, Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ghi chú

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện tại số thứ tự 2.3 điểm 2 mục II phần 2 của Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

(Ghi chú: Phần chữ in nghiêng thể hiện những nội dung sửa đổi, bổ sung của Danh mục thủ tục hành chính)

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số: 969/QĐ-CT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Số thứ tự TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn văn bản quy định việc bãi bỏ danh mục TTHC

Cơ quan thực hiện

1

STT 01 mục I Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nôi vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

UBND cấp huyện

2

STT 02 mục I Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nôi vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

UBND cấp huyện

3

STT 03 mục I Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nôi vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

UBND cấp huyện