Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP, PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 57/TTr-SLĐTBXH ngày 25/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố được công bố tại Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, P.KSTTHC, Hthanh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP, PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Xét, cấp học bổng chính sách (Mã số TTHC: 1.002407, có 03 quy trình)

1.1. Xét, cấp học bổng chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển (trừ sinh viên trường cao đẳng sư phạm) (Mã số TTHC: 1.002407-01)

Thời gian giải quyết: Không quy định.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển bước tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ đã tiếp nhận

 

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

 

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyển bước 4

Dự thảo danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

 

 

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

 

 

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển Bước tiếp theo.

Dự thảo danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại Bước trước.

 

 

 

Bước 5

Ký duyệt;

Văn thư vào sổ, đóng dấu

Lãnh đạo Sở, Văn thư

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại Bước trước.

 

 

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chỗ độ hỗ trợ chi phí cho học viên

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

 

 

Ghi chú: Trường hợp hồ sơ không đảm bảo đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng chính sách của sinh viên theo chế độ cử tuyển;

- Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

2.2. Xét cấp học bổng chính sách đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành cho thương binh, người khuyết tật (Mã số TTHC: 1.002407-02)

Thời gian giải quyết: Không quy định.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên phòng Đào tạo

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in Giấy tiếp nhận hồ sơ. Chuyn bước tiếp theo

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đcông dân bổ sung và in phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ;

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ;

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

 

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Chuyên viên;

Trưởng phòng;

Lãnh đạo;

Văn thư

- Chuyên viên thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày.

- Chuyển Trưởng phòng xem xét dự thảo thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo trường duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển phòng đào tạo gửi Thông báo cho học viên. Học viên bổ sung hồ sơ chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp học viên không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

 

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ hợp lệ, đầy đủ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Chuyên viên

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyển bước 3

Dự thảo văn bản trình danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

 

 

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyn bước 3

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

Bước 3

Xem xét ký duyệt

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: Trưởng phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Trưởng phòng

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định

- Phê duyệt hồ sơ

- Chuyển Bước tiếp theo

Dự thảo văn bản trình danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Trưng phòng

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại Bước trước.

 

 

 

Bước 4

Ký duyệt;

Lãnh đạo trường

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo trường xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo trường

- Lãnh đạo trường ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt.

Văn bản trình danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo trường xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo trường

Lãnh đạo trường xem xét hồ sơ

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại Bước trước.

 

 

 

Bước 5

Cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp danh sách; gửi cơ quan tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Cơ quan quản lý trực tiếp

- Xem xét hồ sơ;

- Phê duyệt, tổng hợp danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Gửi cơ quan tài chính.

Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

Ghi chú: Trường hợp hồ sơ không đảm bảo đúng quy định, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng chính sách của học viên cơ sở GDNN dành cho thương binh, người khuyết tật;

- Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

2.3. Xét cấp học bổng chính sách đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục dành cho thương binh, người khuyết tật (Mã số TTHC: 1.002407-03)

Thời gian giải quyết: Không quy định.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phân công xử lý

Hồ sơ đã tiếp nhận

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Chuyên viên;

Văn thư;

Lãnh đạo

- Chuyên viên thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày.

- Chuyển Lãnh đạo phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho học viên thực hiện thủ tục hành chính. Học viên bổ sung hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ bổ sung. Chuyên trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp học viên không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

 

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản trình danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

 

 

 

Trường hợp 3: thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Chuyên viên

- Thẩm định hồ sơ

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

 

 

Bước 4

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xem xét, phê duyệt danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách học viên được cấp học bổng chính sách.

- Gửi cơ quan tài chính cùng cấp dự toán kinh phí thực hiện

Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại Bước trước.

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng chính sách đối với học viên;

- Danh sách học viên được cấp học bổng chính sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí cho học viên hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.