Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phvề kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Văn phòng Chính phhướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Btrưng BLao động - Thương binh và Xã hội về việc công bcác thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tin lương thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 37/TTr-LĐTBXH ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (02 thủ tục), thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (06 thủ tục) lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thcủa thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở dliệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa ch“csdl.dichvucong.gov.vn”; Cng Dịch vụ công của tnh (địa ch: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa ch: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tcủa Sở Lao động Thương binh và Xã hội (địa ch: http://solaodong.hoabinh.gov.vn)

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Lao động, tiền lương công bố tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; 01 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực Lao động, tiền lương công Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Giao SLao động - Thương binh và Xã hội:

+ Chtrì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhn, giải quyết trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian trước ngày 15/4/2021.

+ Chtrì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đnội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tnh, Trang Thông tin điện tcủa Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Lao động- Thương binh v
à Xã hội;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ch
ánh VP. các Phó CVP/UBND tỉnh:
- C
ng Thông tin điện ttnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Tru
ng tâm PVHCC tnh;
- Lưu: VT. KSTT (Ng.05b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo
Quyết định số: 754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Chtịch UBND tỉnh Hòa Bình)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TTHC ban hành mới (cấp tỉnh)

TT

Tên TTHC/Mã TTHC

Thời gian gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí nếu có

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Tiếp nhận

Trả kết quả

1

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

1.009466.000.00..00.H28

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

x

x

Bộ luật Lao động 2019; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020

2

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể 1.009467.000.00..00.H28

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không

x

x

Bộ luật Lao động 2019; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020

B. TTHC sa đi, bổ sung cấp tỉnh (sửa đi, bổ sung 05 TTHC cp tỉnh số thtự từ 1-5 tại mục I. Danh mc TTHC mới ban hành; 01 TTHC cấp tnh số thtự 1. Mục II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Lao động tiền, lương) công bố tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

TT

Mã TTHC/Tên TTHC

Thời gian gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trkết quả

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2.001955.000.00.00.H28

27 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

Bộ luật Lao động 2019

x

x

2

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1.000479.000.00.00. H28

22 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

x

x

3

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1.000464.000.00.00.H28

22-27 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vđiều kiện lao động và quan hệ lao động

x

x

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1.000448.000.00.00.1128

17 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Hòa Bình

Không

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vđiều kiện lao động và quan hệ lao động

x

x

5

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1.000436.000.00.00.H28

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Hòa Bình

Không

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vđiều kiện lao động và quan hệ lao động

x

x

6

Rút tiền ký qucủa doanh nghiệp cho thuê lại lao động

1.000414.000.00.00.H28

07 làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Hòa Bình

Không

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vđiều kiện lao động và quan hệ lao động

x

x

C. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Bãi bỏ 01 TTHC cấp tnh lĩnh vực Lao động, tiền lương công bố tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016; 01 TTHC cấp huyện lĩnh vực Lao động tiền lương công btại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi b

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

1

2.002103.000.00.00.H28

Gửi tha ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Bộ luật Lao động 2019

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

1.004954.000.00.00.H28

Gi thang lương, bng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Bộ luật Lao động 2019

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. TTHC BAN HÀNH MỚI

1. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

1.1.Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đại diện được cử bởi người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện lao động tại cơ sở của các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể gửi văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thđến Ủy ban nhân dân tnh nơi đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp hoặc nơi được các bên lựa chọn trong trường hợp các doanh nghiệp tham gia thương lượng có trụ sở chính tại nhiều tnh, thành phố trực thuộc trung ương (Qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội).

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận được văn bản yêu cầu của đại diện các bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp, SLao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh, các doanh nghiệp đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đtham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tnh phương án thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đnghị không thành lập Hội đồng thương lượng tập ththì nêu rõ lý do.

- Bước 3. Trong thời gian 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể.

1.2. Cách thức thực hiện.

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cng thông tin dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm phục vụ hành chính công).

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Danh sách dự kiến các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp; trụ sở chính; họ tên của người đại din theo pháp luật của doanh nghip; họ tên người đại din của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Htên, chức vụ hoặc chức danh của người được các bên đồng thuận cử làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng, kèm theo văn bản đồng ý của người được đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp trong văn bản không đề nghị người làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập ththì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định;

- Danh sách các thành viên đại diện của mi bên tham gia thương lượng trong Hội đồng thương lượng tập th;

- Dự kiến nội dung đã được các bên thống nhất về nội dung thương lượng, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể, kế hoạch thương lượng tập th; hỗ trợ của Hội đồng thương lượng tập th(nếu có).

* Số lượng: 01 văn bn đề nghị.

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: 15 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hin thủ tục hành chính: Người đại diện được cbởi người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện lao động tại cơ scủa các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể hoặc công văn thông báo lý do không quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tp th(trong đó có nêu rõ lý do từ chi).

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu điều kiện thủ tục hành chính

Dựa trên cơ sở đồng thuận của người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở của các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp thông qua Hội đồng thương lượng tập thể.

1.11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Bộ luật Lao động 2019;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và ngh, công việc có nh hưng xu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

 

2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đương nhiệm gửi đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể đphù hợp với tình hình thực tế (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đương nhiệm, SLao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3. Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản ca Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể.

2.1. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm phục vụ hành chính công).

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công).

2.3 Thành phần, số lưng hồ

- Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thay đi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể đphù hợp với tình hình thực tế.

- Số lượng: 01 văn bản đề nghị.

2.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đy đủ, hợp lệ).

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 05 ngày làm việc

- Ủy ban nhân dân tỉnh 02 ngày làm việc;

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đương nhiệm.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể hoặc công văn thông báo lý do không sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập th(trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai: Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi có phát sinh yêu cu về việc thay đi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thđphù hợp với tình hình thực tế.

2.11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính

- Bộ luật Lao động 2019;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ lut Lao động về nội dung của hp đng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

II. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục “Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đđề nghị cấp giấy phép. Sau khi kiểm tra đgiấy tờ quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhn hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đảm bo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đảm bo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của SLao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

1.2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm phục vụ hành chính công).

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính ph.

- Bn lý lịch tự thuật ca người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch (phiếu lý lịch tư pháp được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật).

- Văn bản chứng minh thời gian trc tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền ktrước khi đề nghị cấp giấy phép là một trong các loại văn bản sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bn chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyn dụng, bnhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp văn bản là văn bn của nước ngoài thì phi được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bnhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bnhiệm) hoặc văn bn công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu c) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phi được dịch ra tiếng Việt, chng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đy đủ, hợp lệ).

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội 20 ngày làm việc

- y ban nhân dân tỉnh: 07 ngày làm việc;

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghip

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyn quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bn đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bn lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Doanh nghiệp được cấp giấy phép phai đảm bo các quy định sau đây:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Không có án tích.

+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tViệt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hp pháp tại Việt Nam.

b) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây:

- Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

- Đã sử dụng giấy phép giđhoạt động cho thuê lại lao động;

- Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các đim d, đ và điểm e khon 1 Điều 28 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

- Có người đại diện theo pháp luật đã tng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép gi.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ghi chú: Thủ tục này sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

Mẫu số 05/PL03

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(2)giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: ...(3)……………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .......................................................(1)................

2. Mã số doanh nghiệp: ...........................................................(4)........................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

Điện thoại: ..........................................; Fax: ...................; E-mail: ....................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên: .................................................. Giới tính: ............... Sinh ngày: ...........................

Chức danh(5): ......................................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

Ngày cấp: ........................................................ Nơi cấp: ...................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động …(6)…. ngày cấp ….(7)….

Đề nghị ...(3)… giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với …(1)

………..(8)…………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm: .........................................................................................................

 


Nơi nhận:
- ………;
- ………;

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép.

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp.

(3) Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 01/2019/SAG).

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có).

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Mẫu số 07/PL03

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chân dung 4x6

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: …………………. Giới tính: .................................................................................

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ................................................................. Số giấy chứng thực cá nhân ............................................................................

Ngày cấp ..................................................................... Nơi cấp ..........................................

3. Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................

4. Tình trạng hôn nhân: ........................................................................................................

5. Quốc tịch gốc: ................................................................................................................

6. Quốc tịch hiện tại: ...........................................................................................................

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: .........................................................................

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ............................................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

9. Làm việc ở nước ngoài:................................................................................................

..........................................................................................................................................

10. Làm việc ở Việt Nam

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

 

 

….., ngày …. tháng …. năm ….
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục “Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đđề nghị gia hạn giấy phép. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ bảo đm theo quy định, SLao động - Thương binh và Xã hội thm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép.

2.2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cng thông tin dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phn hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì bổ sung thêm các văn bản sau đây:

+ Bn lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đi tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch (phiếu lý lịch tư pháp được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bản bng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật).

+ Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đ03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép là một trong các loại văn bản sau: (i) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bnhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (ii) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bnhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu c) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bn sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). Trường hợp các văn bản này là văn bn của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 07 ngày.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (gia hạn) hoặc công văn thông báo lý do không gia hạn giy phép hoạt động cho thuê lại lao động (trong đó có nêu rõ lý do từ chi).

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phi bảo đm các quy định sau đây:

- Bảo đm các điều kiện cấp giấy phép: (i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo điều kiện: là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; không có án tích; đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý vcho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền ktrước khi đề nghị cấp giấy phép, (ii) Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đng (hai tViệt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lp và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép.

- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo.

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giy phép ít nht 60 ngày làm việc.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ghi chú: Thủ tục này sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

Mẫu số 01/PL03

TÊN NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………., ngày … tháng …năm …

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày .... tháng ... năm ... của Chính phủ .... (ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động).

Ngân hàng: ....................................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ...............................................................................................................

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ..........................................................................................................

Chủ tài khoản:............................................................. (1) ..................................................

Chức danh của chủ tài khoản: ............................................ (2) .........................................

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Số tiền ký quỹ: ....................................................................................................................

Số tiền bằng chữ: ...............................................................................................................

Số tài khoản ký quỹ: ...........................................................................................................

Tại ngân hàng: ...................................................................................................................

Ngày ký quỹ: ......................................................................................................................

Số hợp đồng ký quỹ: .............................................. ngày .................................................

Được hưởng lãi suất: ........................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Mẫu số 05/PL03

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(2) giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: ...(3)……………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .....................................................(1)..................

2. Mã số doanh nghiệp: ...........................................................(4)........................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

Điện thoại: ..........................................; Fax: ...................; E-mail: ....................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên: .................................................. Giới tính: ............... Sinh ngày: ...........................

Chức danh(5): ......................................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

Ngày cấp: ........................................................ Nơi cấp: ...................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động …(6)…. ngày cấp ….(7)….

Đề nghị ...(3)… giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với …(1)

………..(8)…………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm: .........................................................................................................

 


Nơi nhận:
- ………;
- ………;

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép.

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp.

(3) Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 01/2019/SAG).

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có).

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Mẫu số 07/PL03

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chân dung 4x6

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: …………………. Giới tính: .................................................................................

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ................................................................. Số giấy chứng thực cá nhân ............................................................................

Ngày cấp ..................................................................... Nơi cấp .......................................

3. Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................................

4. Tình trạng hôn nhân: ....................................................................................................

5. Quốc tịch gốc: ..............................................................................................................

6. Quốc tịch hiện tại: ........................................................................................................

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: .......................................................................

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ..........................................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

9. Làm việc ở nước ngoài:...............................................................................................

..........................................................................................................................................

10. Làm việc ở Việt Nam

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

 

 

….., ngày …. tháng …. năm ….
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

3.1. Trình tự thực hiện

3.1.1. Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép được thực hiện như sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trsở chính để đề nghị cấp lại giấy phép. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc ktừ ngày tiếp nhận hồ sơ, SLao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tnh xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép.

3.1.2. Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép được thực hiện như sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp gi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới đđề nghị cấp lại giấy phép. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác nhận về các điều kiện không bị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép có ý kiến về tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho thuê lại trong thời gian hoạt động tại địa bàn, trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghip đặt trụ sở chính mới và gửi kèm bn sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại.

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép và thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới.

+ Bước 4: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghip cho thuê lại đã được cấp giấy phép, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ schính trước đây thu hồi giấy phép trong trường hợp chm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho doanh nghip cho thuê lại.

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp không bảo đm một trong các điều kiện cấp giấy phép; cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép; cho thuê lại lao động đê thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bn trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc ty xóa, sửa cha nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sdụng giấy phép giả thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cấp giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại.

+ Bước 5: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại giy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bn trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

3.2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.3.1. Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép do thay đổi tên doanh nghiệp, địa chtrụ schính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép hoặc giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép

* Thành phn hồ sơ gm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bn sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy phép đã được cấp trước đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

3.3.2. Đối với trường hợp đề nghị cp lại giấy phép do thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại din theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch (phiếu lý lịch tư pháp được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bn bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật).

- Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đ03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép là một trong các loại văn bn sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bn chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyn dụng, bnhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bnhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bn sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chng thực và được hp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

3.3.3. Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép do giấy phép bị mất

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp s1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch (phiếu lý lịch tư pháp được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng; văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phi được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật).

- Văn bn chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đ03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền ktrước khi đề nghị cấp giấy phép là một trong các loại văn bản sau:

+ Bn sao được chng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyn dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

+ Bn sao được chứng thực từ bản chính quyết định bnhiệm (đối vi người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bu c) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối vi trường hợp là người đại diện theo pháp lut của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). Trường hợp văn bản là văn bản của nước ngoài thì phi được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

3.3.4. Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép do thay đi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới cấp theo quy định của pháp luật.

- Giấy phép đã được cấp bởi Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây.

3.4. Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chtrụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hng không còn đầy đthông tin trên giấy phép: 22 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chtrụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giy phép: 27 ngày làm việc (ktừ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (cấp lại) hoặc công văn thông báo lý do không cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (trong đó có nêu rõ lý do từ chi).

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai

- Văn bn đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Giấy phép bị mất.

- Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.

- Thay đi địa chtrsở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vđiều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ghi chú: Thủ tục này sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn gii quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

Mẫu số 01/PL03

TÊN NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày .... tháng ... năm ... của Chính phủ .... (ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động).

Ngân hàng: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ................................................................................................................

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...........................................................................................................

Chủ tài khoản:............................................................. (1) ...................................................

Chức danh của chủ tài khoản: ............................................ (2) ..........................................

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Số tiền ký quỹ: .....................................................................................................................

Số tiền bằng chữ: ................................................................................................................

Số tài khoản ký quỹ: ............................................................................................................

Tại ngân hàng: ....................................................................................................................

Ngày ký quỹ: .......................................................................................................................

Số hợp đồng ký quỹ: .............................................. ngày ..............................................

Được hưởng lãi suất: .........................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Mẫu số 05/PL03

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(2) giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: ...(3)……………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .......................................................(1)..............

2. Mã số doanh nghiệp: ...........................................................(4)......................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ..........................................; Fax: ...................; E-mail: ...................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên: .................................................. Giới tính: ............... Sinh ngày: .........................

Chức danh(5): ....................................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

Ngày cấp: ........................................................ Nơi cấp: .................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động …(6)…. ngày cấp ….(7)….

Đề nghị ...(3)… giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với …(1)

………..(8)…………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm: .........................................................................................................

 


Nơi nhận:
- ………;
- ………;

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép.

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp.

(3) Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 01/2019/SAG).

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có).

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy phép.

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Mẫu số 07/PL03

LÝ LỊCH TỰ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chân dung 4x6

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: …………………. Giới tính: .................................................................................

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ................................................................. Số giấy chứng thực cá nhân ............................................................................

Ngày cấp ..................................................................... Nơi cấp ..........................................

3. Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................

4. Tình trạng hôn nhân: ........................................................................................................

5. Quốc tịch gốc: ................................................................................................................

6. Quốc tịch hiện tại: ...........................................................................................................

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: ..........................................................................

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .............................................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

9. Làm việc ở nước ngoài:...............................................................................................

..........................................................................................................................................

10. Làm việc ở Việt Nam

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

 

 

….., ngày …. tháng …. năm ….
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Thủ tục “Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

4.1. Trình tự thực hiện

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cho thuê lại theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bphá sản thì thực hiện như sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đhồ sơ.

+ Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại giải quyết chế độ cho người lao động và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép;

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hi giấy phép. Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 08/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

4.2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Giấy phép đã được cấp hoặc văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại đối với trường hợp giấy phép bị mất.

- Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính ph.

- Bản sao hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực đến thời điểm đề nghị thu hồi giấy phép.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cho thuê lại theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản: 17 ngày làm việc (ktừ khi nhận được hồ sơ đầy đ, hợp lệ của doanh nghiệp).

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4.8. Phí, lệ phí: Không

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06/PLIII, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định s145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại;

- Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sn;

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ghi chú: Thủ tục này sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu, tên mẫu đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

Mẫu số 06/PL03

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: …………..(2) …………..

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...............................(1).......................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................

Điện thoại: ........................................; Fax:.....................; Email: .......................................

3. Mã số doanh nghiệp: ...................................................(3)...............................................

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ tên: .............................................. Giới tính: .............. Sinh ngày: ...............................

Chức danh: .................................................................(4)....................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:.........................................................

Ngày cấp: ..................................................... Thời hạn: ....................................................

Đề nghị ....................(2)..................... thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với .................... (1)....................................

Lý do thu hồi:.....................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm:......................................................................................................

 


Nơi nhận:
- ……..;
- ……..;

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Mẫu số 09/PL03

TÊN DOANH NGHIỆP (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ...
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

(1)… Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm....... (hoặc năm....) như sau:

Loại hình chủ sở hữu: (2) □ Doanh nghiệp nhà nước □ Doanh nghiệp tư nhân □ Doanh nghiệp FDI

1. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê lại

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Cuối kỳ

Số lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc (người) (3)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1. Tổng số lao động theo hợp đồng lao động của doanh nghiệp, trong đó:

 

 

 

 

 

 

a) Số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại (4), chia ra:

 

 

 

 

 

 

- Số lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

 

 

 

 

 

- Số lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn

 

 

 

 

 

 

b) Số lao động cho thuê lại, chia ra:

 

 

 

 

 

 

- Thời hạn cho thuê lại dưới 03 tháng

 

 

 

 

 

 

- Thời hạn cho thuê lại từ 03 tháng đến dưới 06 tháng

 

 

 

 

 

 

- Thời hạn cho thuê lại từ 06 tháng đến 12 tháng

 

 

 

 

 

 

2. Số lao động đang cho thuê lại của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

- Trong địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

- Ngoài địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

TT

Công việc cho thuê lại (5)

Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động (6)

Số lao động thuê lại (người)

Số lao động theo thời hạn cho thuê lại lao động (người)

Các chế độ của người lao động thuê lại

Ghi chú

Trong địa bàn tỉnh

Ngoài địa bàn tỉnh

Trong địa bàn tỉnh

Ngoài địa bàn tỉnh

Dưới 6 tháng

Từ 6 - 12 tháng

Khác

Tiền lương bình quân (đồng/
người/tháng)

Thu nhập bình quân (đồng/
người/tháng)

Chế độ phúc lợi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên doanh nghiệp thực hiện báo cáo.

(2) Đánh dấu X vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện báo cáo.

(3) Số lao động được tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(4) Số lao động cho thuê và các loại lao động khác.

(5) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động.

(6) Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động để thực hiện công việc đã liệt kê tại cột II.

(7) Tên các loại phúc lợi mà người lao động thuê lại được hưởng, ví dụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiền lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, các loại dịch vụ người lao động thuê lại được hưởng…..

(8) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

5. Thủ tục “Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”

5.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp gi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến SLao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhn hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kim tra, xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại và việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép và trình Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận rút tiền ký quỹ và phương án sử dụng tiền ký qu(nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tin ký quỹ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại trong đó nêu rõ lý do không đng ý.

- Bước 4: Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ theo quy định tại ngân hàng nhận ký quỹ.

- Bước 5: Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký qucủa doanh nghiệp cho thuê lại, nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện rút tiền ký qutrong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ.

Trường hợp doanh nghiệp rút tiền ký quỹ do: (i) doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính đthanh toán đủ tin lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hp đng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày ktừ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật; (ii) doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày ktừ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật thì việc thanh toán, bồi thường cho người lao động do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vngân hàng.

5.2. Cách thc thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Ngân hàng nhn ký quỹ.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

5.3.1. Hồ sơ đề nghị Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc rút tiền ký quỹ gi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị t tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại.

- Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký qukhi doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đnguồn tài chính đthanh toán đủ tiền lương, bo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật; (ii) doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khnăng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bi thường theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động tại ngân hàng thương mại khác đối với trường hợp rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.3.2. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gi nn hàng nhận ký quỹ, gồm:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định.

- Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tnh theo Mẫu số 02/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

- Chng từ rút tin ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng nhận tiền ký quỹ

5.7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận việc rút tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

5.8. Phí, lệ phí: Không

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai: Không

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đnguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại bị chậm từ 30 ngày trlên ktừ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đnguồn tài chính dẫn tới việc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hp đng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hp pháp của người lao động thuê lại bị chậm từ 60 ngày trở lên ktừ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

- Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

- Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ghi chú: Thủ tục này sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

 

6. Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

6.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

6.2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ qua cng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kluật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

6.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

6.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

6.7. Phí, lệ phí: Không có

6.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

6.9. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

6.10. Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động năm 2019.

Ghi chú: Thủ tục này sa đi, bổ sung về thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.