Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2004/QĐ/UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ V/V: ĐỔI TÊN BAN CHỈ HUY CHỐNG LỤT BÃO THÀNH BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão;
Căn cứ Nghị định số 32-CP ngày 20/5/1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão;
Căn cứ Nghị định số 168 - HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp và các ngành;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TKCN ngày 15/5/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;
Căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ huy Chống lụt, bão Thành phố tại văn bản số  21/CLB, ngày 6/5/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đổi tên Ban chỉ huy Chống lụt, bão Thành phố thành Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Điều 2: Cử các thành viên tham gia Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố như sau :

1- Ông Lê Quý Đôn: Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban;

2- Ông Nguyễn Huy Diến: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó ban thường trực;

3- Ông Nguyễn Trọng Kim: Đại Tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố Hà Nội - Phó ban;

4- Ông Nguyễn Đức Nhanh: Phó Giám đốc Công An Thành phố Hà Nội - Phó ban;

5- Ông Hà Đức Trung: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Ban;

Các uỷ viên :

1- Ông Hoàng Thanh Chung: Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội;

2- Ông Phạm Văn Giáp: Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

3- Ông Nguyễn Viêm Hoàng:  Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

4- Ông Vũ Quang Hùng: Phó Giám đốc Công ty Điện lực T.P Hà Nội;

5- Ông Phạm Cao Nguyên: Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội;

6- Ông Nguyễn Toàn Khang: Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

7- Bà Trần Thị Quốc Khánh: Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8- Ông Nguyễn Văn Khôi: Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính;

9- Ông Ngô Văn Quý: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

10- Ông Bùi Minh Tăng: Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc bộ;

11- Ông Nguyễn Quang Thành: Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội;

12- Ông Lê Anh Tuấn: Giám đốc Sở Y tế;

Mời Ông Nguyễn Tuấn Đức: Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới tham gia Ban chỉ huy PCLB và TKCN Thành phố.  

Điều 3:

1. Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là cơ quan thường trực về công tác phòng, chống lụt, bão.

3. Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực về công tác tìm kiếm cứu nạn.

4. Các thành viên Ban chỉ huy PCLB và TKCN Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Thành phố do ông Trưởng ban phân công.

6. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN Thành phố đặt tại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ huy PCLB và TKCN Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các ông, bà có tên tại điều II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Văn Nghiên