Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ-TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ XANH CHẤT LƯỢNG CAO”, SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

n cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 2164/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và 2165/BC-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề-Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao”, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức: Kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền phụ trách; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ cho phía nhà tài trợ biết để phối hợp thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, Phó TTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN;
các Vụ: TH, CN, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh