Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỤC YÊN VÀ 10 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TỈNH YÊN BÁI” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản s: 2028/TTr-BKHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 và 2049/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái", sử dụng vốn vay Chính phủ Đức, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Trung tâm Y tế huyện Lục Yên và 08 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Yên Bái.

2. Mục tiêu ngắn hạn: Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải y tế cho Trung tâm Y tế huyện Lục Yên và 08 phòng khám đa khoa khu vực.

3. Quy mô, kết quả chính:

- Xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống nồi hấp chất thải y tế (bao gồm các thiết bị hấp và nghiền, cắt), cấp 01 xe thu gom vận chuyển rác từ các trạm y tế về Trung tâm Y tế huyện và hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 60m3/ngày đêm với công nghệ xử lý sinh học liên tục (AAO) có bổ sung các giá thcho Trung tâm Y tế huyện Lục Yên.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (sử dụng công nghệ bãi lọc ngầm) và đầu tư nồi hấp rác (dự kiến dung tích là 80 lít) đxử lý thành rác không nguy hại cho 08 phòng khám đa khoa khu vực, bao gồm các phòng khám: Khánh Hòa huyện Lục Yên, Thác Bà huyện Yên Bình, Cảm Ân huyện Yên Bình, Cảm Nhân huyện Yên Bình, Hưng Khánh huyện Trấn Yên, Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn và Gia Hội huyện Văn Chấn.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013-2023.

- Tổng mức đầu tư: 1.334.750 Euro (tương đương 38.095,1 triệu đồng Việt Nam), trong đó:

- Vốn vay ODA của Chính phủ Đức: 1.100.000 Euro (tương đương 31.395,1 triệu đồng Việt Nam).

- Vốn đối ứng: 6.700 triệu đồng Việt Nam (tương đương 234.750 Euro).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền phụ trách; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, YT;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: KGVX, CN;
- Lưu: VT, QHQT (2), NL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh