Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4769/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ Công văn số 13647/BCT-XNK ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, XNK(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4769/QĐ-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Ghi chú:   - Danh sách ngành hàng xếp theo thứ tự từ A đến Z

                - Danh sách gồm 310 doanh nghiệp (tương đương 324 lượt doanh nghiệp)

STT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

 

CÀ PHÊ (17 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Viêt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

2

Tổng công ty Tín Nghĩa

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH 1TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

4

Công ty CP Intimex Mỹ Phước

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

5

Công ty CP ĐTK

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

6

Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

7

Công ty CP Xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

8

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

9

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

10

Công ty TNHH Dakman Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

11

Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

12

Công ty CP Intimex Đắk Nông

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

13

Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

14

Công ty TNHH Minh Huy

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

15

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

16

Công ty TNHH Trung Hiếu

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

17

Công ty TNHH 1TV Cà phê Phước An

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

 

CAO SU (32 doanh nghiệp)

1

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

Hiệp hội Cao su Việt Nam

2

Công ty TNHH SX và TM Hoa Sen Vàng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

3

Công ty TNHH TM Hoàng Dũng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

4

Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

5

Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

6

Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Hiệp hội Cao su Việt Nam

7

Công ty TNHH TM Hòa Thuận

Hiệp hội Cao su Việt Nam

8

Công ty TNHH Vạn Lợi

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

9

Công ty TNHH 1TV Cao su Dầu Tiếng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

10

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

11

Công ty TNHH 1TV Cao su Thống Nhất

Hiệp hội Cao su Việt Nam

12

Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á

Hiệp hội Cao su Việt Nam

14

Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Xuân

Hiệp hội Cao su Việt Nam

15

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

Hiệp hội Cao su Việt Nam

16

Công ty TNHH R1 International (VN)

Hiệp hội Cao su Việt Nam

17

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

18

Công ty TNHH 1TV Huy và Anh em

Hiệp hội Cao su Việt Nam

19

Công ty TNHH SX TM Nhật Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

20

Công ty CP XNK Petrolimex

Hiệp hội Cao su Việt Nam

21

Công ty TNHH 1TV Cao su Phú Riềng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

22

Công ty CP Cao su Phước Hòa

Hiệp hội Cao su Việt Nam

23

Công ty CP Cao su Đồng Phú

Hiệp hội Cao su Việt Nam

24

Công ty TNHH 1TV Cao su Bình Long

Hiệp hội Cao su Việt Nam

25

Công ty TNHH Phát triển PTN

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

26

Công ty TNHH TM và DV Lưu Gia

Hiệp hội Cao su Việt Nam

27

Công ty TNHH Trục chà lúa Tân lúa Vàng

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

28

Công ty TNHH 1TV Cao su Chư Păh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

29

Công ty CP Á Châu Tài Nguyên

Hiệp hội Cao su Việt Nam

30

Công ty TNHH 1TV Cao su Bà Rịa

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

Công ty TNHH 1TV Lợi Lợi

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

32

Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường

Hiệp hội Cao su Việt Nam

 

CHÈ CÁC LOẠI (12 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

Hiệp hội Chè Việt Nam

2

Công ty CP Tân Phong

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

3

Công ty TNHH Phong Giang

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

4

Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty CP

Hiệp hội Chè Việt Nam

5

Công ty CP chè Tân Trào

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

6

Công ty TNHH phát triển công nghệ và TM Tôn Vinh

Hiệp hội Chè Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

7

Công ty CP chè Hà Tĩnh

Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh

8

Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - Công ty TNHH Một thành viên

Hiệp hội Chè Việt Nam

9

Công ty CP chè Cờ Đỏ Mộc Châu

Sở Công Thương tỉnh Sơn La

10

Công ty CP Chè Lâm Đồng

Hiệp hội Chè Việt Nam

11

Công ty CP chè Chiềng Ve

Sở Công Thương tỉnh Sơn La

12

Công ty TNHH TM Hùng Cường

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

 

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (03 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS - Vina

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

2

Công ty CP Địa ốc và Cáp điện Thịnh Phát

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

3

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam CADIVI

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

 

DỆT MAY (38 doanh Dghiệp)

1

Tổng công ty may Nhà Bè - Công ty CP

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

2

Tổng Công ty CP May Việt Tiến

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

3

Công ty TNHH May Tinh Lợi

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

4

Công ty CP – Tổng công ty May Bắc Giang

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

5

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

6

Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

7

Công ty CP May Sông Hồng

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

8

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

9

Công ty TNHH Brotex

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

10

Công ty CP ĐT và TM TNG

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

11

Công ty CP may và dịch vụ Hưng Long

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

12

Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13

Công ty CP Đồng Tiến

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

14

Công ty CP Dệt 10/10

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

15

Công ty CP may XK Hà Bắc

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

16

Công ty CP may Tiền Tiến

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

17

Công ty TNHH TAV

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

18

Công ty CP may Bình Thuận - Nhà Bè

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

19

Công ty CP Tiên Hưng

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

20

Công ty CP may Sơn Hà

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

21

Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty 28

Bộ Quốc phòng

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

22

Công ty CP May mặc Bình Dương

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

23

Công ty TNHH may Phú Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

24

Công ty TNHH 1TV Ngọc Việt

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

25

Công ty TNHH K+K Fashion

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

26

Công ty CP Dệt may 29/3

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

27

Công ty CP May 2

Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng

28

Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

29

Công ty CP May Bình Minh

Bộ Công Thương

30

Công ty TNHH SX hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

31

Công ty CP Dệt sợi Đam San

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

32

Công ty CP May Hồ Gươm

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

33

Công ty CP Đầu tư An Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

34

Công ty CP Sợi Phú Bài

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

35

Công ty CP Tex-Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

36

Công ty CP An Hưng

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

37

Công ty TNHH 1TV Dệt kim Đông Xuân

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

38

Công ty TNHH TM Sao Mai

Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng

 

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (08 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

2

Công ty TNHH Liên doanh STADA - Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

3

Công ty CP Dược Danapha

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

4

Công ty CP XNK Y tế Domesco

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

5

Công ty CP Dược Hậu Giang

Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ

6

Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

7

Công ty CP Dược-TTBYT Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

8

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - PHARBACO

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

 

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (01 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH HNT VINA

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

 

GẠO (32 doanh nghiệp)

1

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

Bộ Nông nghiệp và PTNT

2

Công ty CP Tân Đồng Tiến

Sở Công Thương tỉnh Long An

3

Công ty TNHH 1TV XNK Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

4

Công ty CP Quốc tế Gia

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Lương thực Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

6

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty BV TV An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Gentraco

Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ

9

Công ty TNHH Việt Hưng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

10

Công ty CP KD Nông sản Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

11

Công ty CP Hiệp Lợi

Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ

12

Công ty CP XNK Thuận Minh

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty Lương thực Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

14

Công ty CP XNK An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

15

Công ty CP Du lịch An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

16

Công ty TNHH Khiêm Thanh

Sở Công Thương tỉnh An Giang

17

Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

18

Công ty Lương thực Sông Hậu

Sở Công Thương Thành phố cần Thơ

19

Công ty CP Lương thực Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

20

Công ty CP XNK Thịnh Phú An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

21

Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

22

Công ty CP CB&KD Lương thực Việt Thành

Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ

23

Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương

Sở Công Thương tỉnh An Giang

24

Công ty CP Đầu tư Vinh Phát

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

25

Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

26

Công ty CP Xây lắp CK và LTTP (Mecofood)

Sở Công Thương tỉnh Long An

27

Công ty TNHH Hưng Cúc

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

28

Công ty TNHH Phát Tài

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

29

Công ty Lương thực Đồng Tháp

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

30

Công ty CP TM Hồng Trang

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

31

Công ty TNHH 1TV KD&XX Lúa gạo Cẩm Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

32

Công ty TNHH Đa Năng

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

GIÀY DÉP (03 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tea Kwang Vina Industrial

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty CP Giày Đông Anh

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

 

HẠT ĐIỀU (18 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Long Sơn

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Thảo Nguyên

Hiệp hội Điều Việt Nam

3

Công ty TNHH Minh Huy

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

4

Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro)

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

5

Công ty CP Hoàng Sơn I

Hiệp hội Điều Việt Nam

6

Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An

Hiệp hội Điều Việt Nam

7

Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An

Hiệp hội Điều Việt Nam

8

Công ty TNHH Tân Hòa

Hiệp hội Điều Việt Nam

9

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Điều Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty CP SX DV XNK Hà Nội

Hiệp hội Điều Việt Nam

11

Công ty TNHH Cao Phát

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Công ty TNHH Phú Thủy

Hiệp hội Điều Việt Nam

13

Công ty CP SX TM Huỳnh Minh

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty CP Hanfimex Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

15

Công ty CP Sơn Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

16

Công ty TNHH chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

17

Công ty TNHH Nhật Huy

Hiệp hội Điều Việt Nam

18

Công ty TNHH Long Đức

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

 

HẠT TIÊU (18 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH KSS Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

3

Công ty CP XNK Petrolimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty CP SX DV XNK Hà Nội

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro)

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

7

Công ty TNHH CP TM DV XNK Trân Châu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty TNHH 1TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10

Công ty TNHH 1TV TM XNK Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

12

Công ty TNHH 1TV Nông sản DK

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

13

Công ty TNHH OTTOGI Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

14

Công ty TNHH TM XNK Nhật Quang

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

15

Công ty CP Hanfimex Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

16

Công ty TNHH XNK Nông sản Đăng Nguyên

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

17

Công ty CP Cà phê Petec

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

18

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (03 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Funing Precision Componet

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

3

Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

 

RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (21 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH 1TV Thực phẩm và Đầu tư Fococev

Hiệp hội Sắn Việt Nam

2

Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

3

Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà

Hiệp hội Sắn Việt Nam

4

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

5

Công ty CP Đầu tư Sáng tạo Á Châu

Hiệp hội Sắn Việt Nam

6

Công ty CP XNK Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

7

Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

8

Công ty TNHH Chế biến và XNK Nông sản Nghệ An

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

9

Công ty CP TM Bắc Hồng Lam

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

10

Công ty CP rau quả thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

11

Công ty TNHH SX TM DV Rồng Đỏ

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

12

Công ty CP Lương thực Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

13

Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

14

Công ty TNHH 1TV Định Khuê

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

15

Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

16

Công ty TNHH SXKD Tổng hợp Đông Á

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

17

Công ty TNHH 1TV Trọng Hiếu

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

18

Doanh nghiệp TN rau quả Bình Thuận

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

19

Công ty CP Viên Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

20

Công ty CP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

21

Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

 

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (06 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Công ty TNHH - Tổng Công ty Sông Thu

Bộ Quốc phòng

3

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng

4

Công ty TNHH Tech Seal Đại Bình

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

5

Công ty TNHH 1TV Cơ khí Tây Ninh

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

6

Công ty CP Meinfa

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

 

SẢN PHẨM GỖ (21 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH RK Resources

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

2

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

3

Công ty TNHH Great Veca

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

4

Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

5

Công ty TNHH Phát Triển

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

6

Công ty CP Thông Quảng Ninh

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

7

Công ty TNHH Mori Shige

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

8

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

9

Công ty TNHH 1TV Rapexco - Đại Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

10

Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

11

Công ty CP chế biến Lâm sản XK PISICO Huế

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

12

Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Công ty TNHH Đức Hải

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

14

Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

15

Công ty TNHH Dũng Khanh

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

16

Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

17

Tổng công ty Hợp tác kinh tế

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

18

Công ty TNHH SX nguyên liệu giấy Việt Nhật

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

19

Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

20

Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

21

Công ty TNHH SXTM và ĐT Tam Minh

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

 

SẢN PHẨM NHỰA (15 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

2

Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH 1TV 76

Bộ Quốc phòng

4

Công ty CP nhựa Mekong

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

5

Công ty TNHH KAPS TEX Vina

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

6

Công ty CP Nhựa 04

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

7

Công ty TNHH JM PLASTICS Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

8

Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH TM Kim Đức

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

11

Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

12

Công ty TNHH Dây sợi rồng Á Châu

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

13

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

14

Công ty CP bao bì Tín Thành

Sở Công Thương tỉnh Long An

15

Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

 

SẢN PHẨM THỊT (01 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

 

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (06 doanh nghiệp)

1

Công ty CP SXKD XNK Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

2

Công ty TNHH 1TV Rapexco - Đại Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

3

Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro)

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

4

Công ty TNHH XK hàng thủ công mỹ nghệ Duy Thành

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

5

Hợp tác xã Quang Minh

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

6

Công ty TNHH 1TV Hòa Thành Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An

 

THỦY SẢN (45 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Minh Phú

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

2

Công ty CP Vĩnh Hoàn

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

4

Công ty CP thủy sản Minh Phú - Hậu Giang

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

5

Công ty CP chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES)

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

6

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

7

Công ty CP Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

9

Công ty CP Hải Việt

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

10

Công ty CP ĐT&PT Đa Quốc Gia

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

11

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

12

Công ty TNHH Hải Vương

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty TNHH Hùng Cá

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

14

Công ty CP Thủy sản Bình Định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

15

Công ty CP XNK thủy sản An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

16

Công ty TNHH Đại Thành

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

17

Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Vững I

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

18

Công ty TNHH XNK Thủy sản Cửu Long

Sở Công Thương tỉnh An Giang

19

Công ty TNHH Highland Dragon

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

20

Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

21

Công ty CP Thủy hải sản An Phú

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

22

Công ty TNHH Thông Thuận

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

23

Công ty CP Nha Trang Seafbods - F17

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

24

Công ty CP Thủy sản Trường Giang

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

25

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26

Công ty TNHH Mai Linh

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27

Công ty CP thực phẩm Trung Sơn

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

28

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

29

Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

30

Công ty TNHH Hải Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

31

Công ty TNHH Thủy sản thực phẩm Minh Bạch

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

32

Công ty TNHH Thịnh Hưng

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

33

Công ty CP thủy sản Cửu Long

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

34

Công ty TNHH SX TM DV Thuận An

Sở Công Thương tỉnh An Giang

35

Công ty CP chế biến thủy sản XNK Minh Cường

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

36

Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

37

Công ty TNHH Huy Nam

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

38

Doanh nghiệp TN Hồng Ngọc

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

39

Công ty CP thủy sản CAFATEX

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

40

Công ty CP XNK thủy sản An Mỹ

Sở Công Thương tỉnh An Giang

41

Công ty TNHH chế biến thực phẩm TM Ngọc Hà

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

42

Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

43

Công ty CP Kiên Hùng

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

44

Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

45

Công ty CP Thủy sản Mekong

Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ

 

TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (02 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Komega-X

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (12 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hiệp hội Thép Việt Nam

2

Công ty CP Thép Nam Kim

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Công ty CP Vicostone

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

4

Công ty CP Tôn Đông Á

Hiệp hội Thép Việt Nam

5

Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

6

Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

8

Công ty CP Phú Tài

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

9

Công ty TNHH Minh Long I

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

10

Công ty TNHH Cường Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

11

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

12

Doanh nghiệp TN Gốm sứ mỹ nghệ Kim Phát

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

 

MẶT HÀNG KHÁC (13 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng

(Ống đồng)

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty TNHH Kefico Việt Nam

(Phụ tùng và bộ phận cho xe có động cơ)

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty TNHH Tuấn Linh Phúc Hải

(Sữa)

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

4

Tổng công ty Khánh Việt

(Thuốc lá bao)

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

5

Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam

(Phốt pho vàng)

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

6

Công ty CP thực phẩm An Long

(Dầu ăn thực vật)

Sở Công Thương tỉnh Long An

7

Công ty TNHH VICO

(Bột giặt)

Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng

8

Công ty CP Bột giặt LIX

(Chất tẩy rửa, bột giặt)

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH TM tổng hợp Nghĩa Anh

(Đường)

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

10

Công ty TNHH SX CB nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong

(Bánh tráng, bún, phở, bánh hỏi)

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

11

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

(Thực phẩm chế biến)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

12

Công ty CP XNK Quảng Bình

(Phân bón)

Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng

13

Công ty CP XNK Sa Giang

(Bánh phồng tôm)

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam