Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi một số nội dung của số Nghị định 99/2015/NĐ-CP; số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi một số nội dung của số Nghị định 100/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/11/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1369 QĐ/TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, với nội dung như sau:

I. Phạm vi, mục tiêu và yêu cầu

1. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở thực tiễn, từ đó dự báo nhu cầu, mục tiêu, giải pháp phát triển nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó quan tâm đẩy mạnh phát triển các tòa nhà hỗn hợp, tòa nhà chung cư, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại, cao tầng; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho công nhân cùng với thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp.

2. Mục tiêu và yêu cầu:

2.1. Mục tiêu:

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng nhà ở và nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng xã hội, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển phù hợp.

- Dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở.

- Xác định quy mô, vị trí và các mô hình phát triển nhà ở.

- Làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở.

- Thúc đẩy phát triển và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

2.2. Yêu cầu:

- Công tác phát triển nhà ở phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của địa phương theo từng giai đoạn; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở; tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ.

- Xác định quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu phát triển

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội

1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên

1.2. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội

2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2.1. Đánh giá chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020, dự báo giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2.2. Dự báo về dân số và xu hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2.3. Đánh giá về cơ cấu lao động và hướng chuyển dịch giai đoạn 2016 - 2020, dự báo giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3. Thực trạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh

3.1. Quá trình phát triển nhà ở

3.2. Hiện trạng chung về nhà ở

3.3. Thực trạng về kiến trúc, quy hoạch nhà ở

3.4. Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

3.5. Thực trạng nhà ở của các nhóm đối tượng xã hội

4. Thực trạng công tác phát triển, quản lý nhà ở

4.1. Tình hình phát triển nhà ở

4.2. Thực trạng công tác quản lý nhà ở

4.3. Những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý và phát triển nhà ở

5. Thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh

B. Phương hướng và nhu cầu nhà ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1. Phương hướng

1.1. Quan điểm phát triển nhà ở

1.2. Định hướng phát triển nhà ở

2. Định hướng các chỉ tiêu phát triển nhà ở

2.1. Một số định hướng, dự báo cơ bản để xác định nhu cầu nhà ở

2.2. Các yếu tố để phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh

2.3. Cơ sở tính toán nhu cầu nhà ở

2.4. Các chỉ tiêu về phát triển nhà ở

3. Xác định nhu cầu nhà ở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3.1. Nhu cầu xây dựng nhà ở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3.2. Quỹ đất xây dựng nhà ở cần có

3.3. Dự trù nguồn vốn đầu tư:

3.4. Cơ cấu nguồn vốn

4. Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực thiện chương trình

4.1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách

4.2. Giải pháp về đất ở

4.3. Giải pháp về kiến trúc quy hoạch;

4.4. Giải pháp về kiến trúc, kết cấu, sử dụng vật liệu xây dựng nhà ở;

4.5. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật;

4.6. Các giải pháp về vốn;

4.7. Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở;

4.8. Giải pháp về nhà ở cho các đối tượng xã hội.

C. Dự toán kinh phí: Giao Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng Bắc Ninh;

- Đơn vị tư vấn lập chương trình: Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện theo quy định hiện hành;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thống kê; Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Ninh (sau khi được HĐND tỉnh thông qua theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Nhà ở).

2. Tiến độ thực hiện:

- Tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình: Xong trong tháng 5/2021.

- Trình UBND tỉnh: Tháng 6/2021.

- Trình HĐND tỉnh: Tháng 7/2021.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Quang Khải