Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 424-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN PHÂN VÙNG – QUY HOẠCH TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ Quyết định số 269-CP ngày 30-9-1977 thành lập Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương;
Căn cứ Quyết định số 236-TTg ngày 25-4-1978 của Thủ tướng Chính phủ đặt Viện phân vùng – quy hoạch thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của thường trực Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương là cơ quan nghiên cứu quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất xã hội và vùng kinh tế; đồng thời có những nhiệm vụ và quyền hạn đã nói trong quyết định số 236-TTg ngày 25-4-1978 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương làm việc theo chế độ thủ trưởng. Đứng đầu Viện có viện trưởng; giúp viện trưởng chỉ đạo các mặt công tác trong Viện có một số phó viện trưởng.

Tổ chức bộ máy làm việc của Viện phân vùng – quy hoạch trung ương gồm có:

1. Ban nông lâm, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bố và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy, hải sản và công nghiệp chế biến các sản phẩm của các ngành nói trên.

2. Ban công nghiệp, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bố và phát triển công nghiệp, giao thông, vận tải, liên lạc, mạng lưới thành phố.

3. Ban phân vùng, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bố vùng kinh tế cơ bản, vùng kinh tế hành chính cấp tỉnh, thành phố, huyện.

4. Ban phương pháp, có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp luận, phương pháp công tác phân vùng – quy hoạch, tổ chức công tin khoa học, huấn luyện.

5. Văn phòng Viện.

Điều 3. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương có hội đồng khoa học. Hội đồng khoa học là cơ quan tư vấn về khoa học của Viện, do viện trưởng làm chủ tịch, có một số thư ký khoa học giúp việc.

Điều 4. Thường trực Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương, Viện trưởng Viện phân vùng – quy hoạch trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị