Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 12 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NHÂN TÔN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 729/CV-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận thành lập, giải thể trường thuộc huyện Bình Chánh;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn trực thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh.

Địa điểm: ấp 2 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Điều 2. Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Trường do Ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ:

Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh.

Điều 4. Tổ chức bộ máy, nhân sự:

- Số lượng cán bộ quản lý, nhân viên của Trường thực hiện theo Thông tư Liên bộ số 27/TT-LB ngày 07 tháng 12 năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

- Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của Trường do Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục huyện.

- Số lượng giáo viên, nhân viên của Trường được phân bổ theo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục phù hợp với quy mô trường lớp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tường