Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH; CẤM HOẶC HẠN CHẾ NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC NHẤT ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 106/1997/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 1997 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ;

Căn cứ Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông ngư­ời, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; cấm hoặc hạn chế người và ph­ương tiện giao thông trên một số tuyến đ­ường, khu vực nhất định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trư­ởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH; CẤM HOẶC HẠN CHẾ NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC NHẤT ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; cấm hoặc hạn chế người và phư­ơng tiện giao thông trên một số tuyến đường hoặc ra, vào một số khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Đối t­ượng điều chỉnh

1. Các cơ quan, tổ chức, công dân trong và ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo đảm trật tự công cộng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ­ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3. Các công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 và Nghị định số 04/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ch­ương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Trụ sở Tỉnh Ủy;

2. Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương.

3. Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trụ sở Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh.

5. Trụ sở các Huyện Ủy, Thị Ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

6. Trụ sở Công an các huyện, thị xã.

Điều 4. Khu vực cấm hoặc hạn chế ra, vào

Căn cứ vào yêu cầu bảo đảm trật tự công cộng, Giám đốc Công an tỉnh quyết định áp dụng biện pháp cấm hoặc hạn chế ra, vào một số khu vực, trụ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh trong các trường hợp sau đây:

1. Khi có hội nghị lớn của tỉnh hoặc hội nghị do Trung ương tổ chức tại tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn.

2. Khi có các phái đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước hoặc Quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn.

3. Khi có các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội lớn khác do tỉnh hoặc Trung ương tổ chức tại tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn (mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội chợ thương mại, lễ hội văn hoá các dân tộc, hoạt động thể dục thể thao của tỉnh, khu vực, tuần văn hoá du lịch....).

Sau khi hết yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, quyết định cấm hoặc hạn chế ra, vào một số khu vực nêu tại Điều 4 Quy định này hết hiệu lực.

Điều 5. Các tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông

Khi có các hoạt động nờu tại Điều 4 Quy định này thì cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên một số tuyến đường sau đây:

1. Đường trước cổng Tỉnh Ủy: Tính từ điểm giao với đường 17/8 đến Nhà khách Kim Bình.

2. Đường Trần Hư­ng Đạo: Tính từ ngã ba giao nhau với đường 17/8 trước cổng Cục Thống kê đến cổng Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Ngoài quy định các tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông nêu trên, khi xét thấy cần thiết để đảm bảo trật tự công cộng, Giám đốc Công an tỉnh xem xét, quyết định các tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông theo quy định.

Chư­ơng III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng

1. Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo đảm trật tự công cộng và Quy định này đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi c­ư trú của người có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự công cộng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các cơ quan thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự công cộng và giải tán việc tập trung đông người trái phép, đưa số công dân của địa phương mình về địa phương để giải quyết, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào Quy định này, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các cơ quan Trung ương có trụ sở tại địa phương, các doanh nghiệp xác định cụ thể điểm cắm biển báo cố định, lưu động; mẫu các loại biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; biển báo khu vực cấm hoặc hạn chế ra, vào; biển báo tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông; rào cản vào khu vực cấm hoặc hạn chế ra, vào và rào cản tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông báo cáo Bộ Công an để tổ chức thực hiện.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các cấp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định này; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương và đúng với quy định của pháp luật./.