Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/-UBND

Bình Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia phòng, chng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1739/TTr-SNN ngày 21 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- B
NN&PTNT;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thú y;

- Như Điều 3;
- LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;
HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chủ động giám sát phát hiện sớm, áp dụng kịp thời và có hiệu quả các biện pháp phòng, chng dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xu của giá thịt heo đến chỉ số giá tiêu dùng, hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật do dịch bệnh DTHCP gây ra.

2. Mục tiêu cụ thể

Trên 50% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 60% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm tiếp theo và trên 70% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm cui thực hiện Kế hoạch.

Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, trên 70% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô nhỏ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ) áp dụng các biện pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng ít nhất 20 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh DTHCP.

Xây dựng được phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1 để đáp ứng việc chẩn đoán, xét nghiệm nhanh bằng công nghệ Realtime PCR đối với bệnh DTHCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác có nguy cơ lây sang người theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Chăn nuôi an toàn sinh học

Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi và định kỳ thống kê các hộ, trang trại chăn nuôi tại địa phương theo quy định của Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hướng dẫn, giám sát người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010, Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/07/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hướng dẫn, quy định có liên quan khác). Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất.

Có biện pháp xử lý, hạn chế việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp... trong chăn nuôi. Trường hợp có sử dụng thức ăn thừa, tái chế thì phải qua xử lý nhiệt; đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ chứa đựng khi vận chuyển.

Thực hiện tái đàn chăn nuôi sau dịch bệnh DTHCP theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan Thú y cấp tỉnh và chính quyền địa phương. Lưu ý chỉ nuôi tái đàn sau khi đã qua 21 ngày không tái phát bệnh DTHCP, phải kê khai với chính quyền địa phương trước khi thực hiện việc nuôi tái đàn, không nuôi tái đàn tại các khu vực đã quy hoạch không được phép chăn nuôi.

2. Giám sát dịch bệnh

Chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút DTHCP ở các hộ, trại chăn nuôi; các đim thu gom, điểm trung chuyển; cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến sản phẩm từ heo và môi trường chăn nuôi tại các địa bàn có nguy cơ cao để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

3. Kiểm soát vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo

Cơ quan Thú y tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm từ heo theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm đng vật trên cạn; theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương.

Trong trường hợp có dịch bệnh DTHCP xảy ra, thực hiện việc kiểm dịch, kiểm soát vận chuyn heo và sản phẩm từ heo theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Thú y và cơ quan Thú y cấp tỉnh. Người và phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được vệ sinh, tiêu độc sát trùng trước và sau khi vận chuyển.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả, theo đúng quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên tuyến đường quốc lộ 13. Xem xét thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trong trường hợp cần thiết khi có dịch bệnh xảy ra.

Heo và sản phẩm từ heo được buôn bán, tiêu thụ khi được giết mổ, sơ chế, chế biến tại các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc theo quy định pháp luật.

4. Quản lý giết mổ

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển các nhà máy giết mổ, chế biến tập trung với công nghệ tiên tiến, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ tập trung theo quy định. Các cơ sở giết mổ tp trung phải bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thú y và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (QCVN 01 -150: 2017/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư s 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Yêu cầu đi với heo được đưa vào giết mổ phải đảm bảo các quy định pháp luật về kiểm soát giết mvà kiểm tra vệ sinh thú y, được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng. Heo được xem xét vận chuyển từ vùng dịch đưa vào giết mphải có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTHCP theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.

5. Thông tin tuyên truyền

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm của heo; người làm công tác thú y...) về các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và cảnh báo những tác hại của dịch bệnh DTHCP đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi.

Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như tổ chức tọa đàm; thực hiện phóng sự truyền hình; bài viết trên báo điện tử; in ấn tờ rơi, pa-nô và áp phích lắp đặt ở nơi công cộng; thông tin trên mạng xã hội với những thông tin ngắn gọn, thiết thực đtuyên truyền cho người chăn nuôi và các đối tượng có liên quan.

6. Xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Tiếp tục xây dựng, duy trì các vùng chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh (kể cả đi với các bệnh truyền nhim nguy him khác trên gia súc, ngoài bệnh Dịch tả heo Châu Phi) để đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, trong nước. Đồng thời thúc đẩy, tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp, trang trại xây dựng cơ sở chăn nuôi được chứng nhận an toàn dịch bệnh để đạt mục tiêu đã đề ra.

7. Củng cố, nâng cao năng lực ngành Thú y

Tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan Thú y trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định Luật Thú y.

Bố trí kinh phí ngân sách để định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, chẩn đoán, xét nghiệm dịch bệnh DTHCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác có nguy cơ lây sang người cho cán bộ làm công tác thú y tại địa phương. Kinh phí ngân sách đảm bảo trang bị đầy đủ máy móc, vật tư, dụng cụ, hóa chất cần thiết cho cơ quan Thú y tổ chức thực hiện công tác phòng chống bệnh DTHCP.

Tạo điều kiện, bố trí nguồn lực cho cơ quan Thú y cấp tỉnh xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1 để đáp ứng việc chẩn đoán, xét nghiệm nhanh bằng công nghệ Realtime PCR đối với bệnh DTHCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác có nguy cơ lây sang người theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

8. Chính sách hỗ trợ

Rà soát, sửa đổi bổ sung, cập nhật các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi, các tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do dịch bệnh DTHCP gây ra; cho người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh DTHCP. Nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành của Chính phủ.

Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực và hiệu quả, giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch DTHCP theo đúng quy định.

9. Xử lý ổ dịch

Tiêu hủy toàn bộ heo mắc bệnh, heo chết, heo có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTHCP. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp cơ quan Thú y áp dụng biện pháp tiêu hủy heo, sản phẩm từ heo phù hợp đphòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với heo khỏe mạnh tại ổ dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTHCP có thể được xem xét vận chuyn, giết mtheo các hướng dẫn, quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và cơ quan Thú y cấp tỉnh.

Thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên và 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách địa phương

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch; đặc biệt là công tác giám sát dịch bệnh và đầu tư trang thiết bị xét nghiệm hiện đại, tiên tiến để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh DTHCP. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung có liên quan theo nhiệm vụ, quyền hạn.

Đối với các nội dung phải thực hiện để duy trì, đảm bảo công tác phòng chống dịch thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật Thú y như đã thực hiện những năm gn đây thì Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện để cân đối và bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo phân cấp, theo yêu cầu thực tế hàng năm như cách làm hiện nay.

2. Kinh phí do người dân tự đảm bảo

Các tổ chức, cá nhân có liên quan và người chăn nuôi phải đảm bảo kinh phí cho việc chăn nuôi an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh, xây dựng cơ sở chăn nuôi được chứng nhận an toàn dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển, tiêu hủy heo để phòng chống dịch bệnh DTHCP theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh theo nội dung kế hoạch này.

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khi xảy ra bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức đoàn thể, Nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến khi dịch bệnh xảy ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTHCP tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bổ sung cho phù hợp.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch.

Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan Thú y theo đúng quy định Luật Thú y.

Chủ trì phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện kế hoạch đã đề ra; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc hiện có. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai kế hoạch và các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ đạo cơ quan Thú y cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung kế hoạch này; lưu ý hướng dẫn, giám sát người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; phối hợp Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn sau dịch bệnh, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Giao cơ quan Thú y cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng nội dung tuyên truyền, giám sát dịch bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách và bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện kế hoạch. Hàng năm cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch theo dự toán kinh phí và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin chính xác cho người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh khi dịch bệnh xảy ra, để người chăn nuôi không hoang mang, góp phần ổn định tình hình chăn nuôi và thị trường tiêu thụ thịt heo trong tỉnh. Hỗ trợ Cơ quan Thú y thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh DTHCP.

5. Sở Tài Nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường trong công tác phòng, chống dịch DTHCP.

6. Sở Công Thương

Đề nghị cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt heo và các sản phẩm thịt heo trái phép, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Thường xuyên nắm bt din biến giá thịt heo và các sản phẩm thịt heo để đề xuất giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ trong tỉnh, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến phát triển ngành chăn nuôi.

7. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Thú y xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc tại các bến xe, đầu mối giao thông; xử lý các phương tiện vận tải vận chuyển heo, sản phẩm heo ra vào vùng dịch không đúng quy định.

8. Công an tỉnh

Bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng và Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc. Tổ chức dừng, kiểm soát phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, sát trùng tiêu độc.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương

Trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh cử lực lượng kịp thời hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo, sản phẩm của heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP trong các đơn vị quân đội.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương

Phối hợp cơ quan Thú y tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống và nguy cơ tái phát dịch bệnh DTHCP; chăn nuôi an toàn sinh học.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo cơ quan Thú y cấp huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh DTHCP của địa phương, thực hiện công tác tuyên truyền; lưu ý bố trí đủ nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch xảy ra; xây dựng, duy trì các vùng, cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp cơ quan Thú y nghiêm túc tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân và định kỳ thống kê các hộ, trang trại chăn nuôi tại địa phương theo quy định của Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp cơ quan Thú y hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn sau dịch bệnh, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tái đàn chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Phối hợp cơ quan Thú y cấp tỉnh định kỳ kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ tập trung theo quy định.

Thống kê, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi khi dịch bệnh DTHCP xảy ra theo chính sách, quy định hiện hành.

12. Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y và phòng chống dịch bệnh động vật. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Thú y, chính quyền địa phương trong việc tiêu hủy heo và thực hiện các hành động ứng phó khác để khng chế dịch bệnh khi dịch bệnh xảy ra.

Phối hợp tốt với cơ quan chức năng, thông báo kịp thời khi phát hiện tình trạng du dịch của địa phương, của hộ hoặc trại chăn nuôi khác, tình trạng vứt xác heo ốm chết ra môi trường, hiện tượng bán chạy heo bệnh, không tuân thủ các biện pháp chống dịch của người chăn nuôi.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, lãnh đạo các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.