Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH 2014;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018);

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ- CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar tại Tờ trình số 177/TTr- UBND ngày 12/8/2023; Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 320/TTr-STNMT ngày 18/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cư M’gar được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31/5/2022, cụ thể như sau:

1. Đất giao thông:

1.1. Cập nhật quy mô dự án: Công trình Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 29 tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, cụ thể:

+ Quy mô: 0,83 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất giao thông (DGT);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 09/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

1.2. Cập nhật quy mô dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ Kim Đồng thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar, cụ thể:

+ Quy mô: 0,38 ha;

+ Loại đất quy hoạch: đất giao thông (DGT);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 07/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

1.3. Cập nhật quy mô dự án: đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, cụ thể:

+ Quy mô: 19,63 ha;

+ Loại đất quy hoạch: đất giao thông (DGT);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 19/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

2. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Dự án Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M’gar:

- Điều chỉnh địa điểm dự án Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M’gar.

+ Quy mô: 0,35 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 01/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M’gar.

+ Quy mô: 0,35 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 02/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

3. Đất xây dựng trụ sở cơ quan.

3.1. Dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Cư M’gar.

- Điều chỉnh địa điểm dự án Kho bạc Nhà nước huyện Cư M’gar.

+ Quy mô: 0,4 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 01/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Cư M’gar.

+ Quy mô: 0,4 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 02/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

3.2. Dự án Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar

- Điều chỉnh địa điểm dự án Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar

+ Quy mô: 0,54 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 01/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar.

+ Quy mô: 0,54 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 02/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

3.3. Dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5

- Điều chỉnh địa điểm dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5.

+ Quy mô: 0,5 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 01/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5

+ Quy mô: 0,5 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 02/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

4. Đất an ninh

4.1. Dự án Trụ sở công an xã Ea Drơng

- Điều chỉnh địa điểm dự án Trụ sở công an xã Ea Drơng

+ Quy mô: 0,1 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất an ninh (CAN);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 12/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Trụ sở công an xã Ea Drơng.

+ Loại đất quy hoạch: Đất an ninh (CAN);

+ Quy mô: 0,1 ha;

+ Ranh giới, diện tích, vị trí mới được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 13/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

4.2. Dự án Trụ sở công an xã Ea M’nang.

- Điều chỉnh địa điểm dự án Trụ sở công an xã Ea M’nang.

+ Quy mô: 0,1 ha;

+ Loại đất quy hoạch: Đất an ninh (CAN);

+ Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 10/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

- Cập nhật địa điểm dự án Trụ sở công an xã Ea M’nang.

+ Loại đất quy hoạch: Đất an ninh (CAN);

+ Quy mô: 0,1 ha;

+ Ranh giới, diện tích, vị trí mới được xác định theo Sơ đồ vị trí khu đất số 11/SĐ-TNMT ngày 18/4/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện Cư M’gar.

Điều 2. Các nội dung khác không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Giao UBND huyện Cư M’gar:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới, vị trí, diện tích đề nghị điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nêu trên không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar đã được phê duyệt; đảm bảo thống nhất, đồng b , phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các dự án nêu trên vào Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar; tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã h i, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện;

- Tổ chức lập, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Cư M’gar theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật và theo các chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh) đăng tải Quyết định của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh (để biết);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NNMT (TLC-07b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiên Văn