Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “VIỆT NAM THAM GIA TRIỂN LÃM THẾ GIỚI EXPO 2020 DUBAI, UAE”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công ước của BIE về Triển lãm Thế giới năm 1928, Paris;

Căn cứ Công văn số 4042/VPCP-QHQT ngày 26 ngày 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án về việc Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE (Phụ lục 1);

Căn cứ Công văn số 7368/VPCP-HTQT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam tham gia triển lãm thế giới EXPO 2020, Dubai, UAE”;

Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE;

Căn cứ Công văn số 3018/VPCP-CN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hoãn khai mạc Triển lãm Thế giới EXPO 2020 tại Dubai, UAE;

Căn cứ Nghị quyết số 301 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tổ chức Triển lãm thế giới;

Căn cứ Công văn số 5039/VPCP-CN ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật thông tin EXPO 2020 Dubai, UAE;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” (Kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, triển khai, theo dõi, đôn đốc, giám sát, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, PMT.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “VIỆT NAM THAM GIA TRIỂN LÃM THẾ GIỚI EXPO 2020, DUBAI, UAE”
(Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển lãm Thế giới (WORLD EXPO) là triển lãm phi lợi nhuận, có chủ đề mang tính thời đại, là một trong những sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất, thu hút hầu hết các quốc gia tham dự ở cấp độ Nhà nước nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định vị thế, giới thiệu tiềm năng và đóng góp của quốc gia cho sự tiến bộ, phát triển của nhân loại.

Việt Nam tham gia EXPO 2020, Dubai, UAE nhằm mục đích:

- Cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước vì tiến bộ, văn minh.

- Thực hiện cam kết chính trị giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và UAE, đồng thời thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách thành viên Tổ chức Triển lãm quốc tế BIE.

- Thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy thương mại, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và thế giới; giới thiệu môi trường kinh doanh, đầu tư và du lịch của Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm bạn hàng và mở rộng kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam với kiến trúc, nội thất độc đáo và các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc trở thành điểm nhấn nổi bật tại EXPO 2020 tiếp nối những từng thành công tại các kỳ EXPO trước đây; mục tiêu thu hút khoảng 4 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng.

- Truyền tải thông điệp về Việt Nam - quốc gia yêu chuộng hoà bình, chính trị ổn định, có nền văn hoá đậm đà bản sắc, có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng, con người thân thiện hiếu khách; quốc gia đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ với những chính sách đầu tư cởi mở, lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng cao với công nghệ; điểm đến của du lịch, cơ hội hợp tác, phát triển; quốc gia năng động và có trách nhiệm trong những vấn đề toàn cầu.

- Coi trọng công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quảng bá thương hiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế qua nền tảng số và tương tác công nghệ.

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các sản phẩm thương hiệu quốc gia mở rộng giao thương, hợp tác quốc tế.

- Đảm bảo công tác vận hành Nhà Triển lãm hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, CHỦ ĐỀ CỦA NHÀ TRIỂN LÃM

1. Thời gian

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022 (kéo dài liên tục 6 tháng).

Mở cửa từ 10:00 sáng đến 01:00 đêm vào các ngày trong tuần (Chủ Nhật đến Thứ 5) và từ 10:00 sáng đến 02:00 đêm vào cuối tuần (Thứ 6 và Thứ 7) (không có ngày nghỉ).

2. Địa điểm, quy mô, chủ đề của Nhà Triển lãm

EXPO 2020 được tổ chức tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trên diện tích hơn 4,38 km2, khuôn viên EXPO được chia theo 3 khu vực lớn, ứng với 3 chủ đề phụ:

- Di động (Mobility)

- Bền vững (Substanibility)

- Cơ hội (Opportunity)

Nhà Triển lãm Việt Nam được xây dựng tại Lô đất số C.370, có diện tích 1.240 m2 nằm trong khu vực chủ đề “Cơ hội” với diễn giải của Ban Tổ chức dành cho Việt Nam: “Việt Nam là quốc gia giàu bản sắc văn hoá, thuận lợi trong việc biểu đạt, ‘kết nối’ để tạo ra cơ hội; Việt Nam là điểm đến, là cơ hội hấp dẫn cho đầu tư và du lịch. Việt Nam đang nổi lên như một ‘cơ hội’ cho hợp tác trong khu vực và trên thế giới”.

Chủ đề của EXPO 2020: “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” (Connecting minds, creating the future) hướng đến các giải pháp bền vững cho vấn đề toàn cầu, tìm kiếm sự hợp tác giữa các nền văn hóa, các giải pháp mang tính thời đại giữa các quốc gia và khu vực.

Nhà Triển lãm Việt Nam có chủ đề: “Việt Nam - Hội tụ quá khứ, lan toả tương lai” (Viet Nam - Distilling the past, Shaping the future) với mục đích cao nhất là quảng bá quốc gia.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “VIỆT NAM THAM GIA TRIỂN LÃM THẾ GIỚI EXPO 2020, DUBAI, UAE”

1. Công tác thi công xây dựng, tháo dỡ Nhà Triển lãm

Nhà Triển lãm Việt Nam được xây dựng trên cơ sở ý tưởng thiết kế đã được hội đồng tư vấn xem xét, đánh giá, thống nhất và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt lựa chọn. Thiết kế được Ban Tổ chức EXPO 2020 chấp thuận về tính an toàn, phù hợp và khả thi.

Về mặt thiết kế kiến trúc, Nhà Triển lãm Việt Nam được xây dựng gồm: Tầng trệt (bao gồm không gian hồ nước và tòa nhà), tầng 1 (tầng lửng) và tầng thượng (gồm sân thượng và phần lợp mái dốc). Diện tích sàn tầng trệt vào khoảng 686m2, chiều cao tòa nhà khoảng 13m.

Không gian bao phủ tòa nhà được lựa chọn sử dụng bằng vật liệu tre - vật liệu được coi là đặc trưng trong văn hóa Việt Nam. Nhà Việt Nam nhìn từ xa như một con thuyền - mô hình kiến trúc này nhằm truyền tải câu chuyện “Hội An - thương cảng quốc tế sầm uất” và ý nghĩa “Việt Nam - con thuyền ra khơi hội nhập quốc tế”.

Công việc xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam được thực hiện sau khi dự án đầu tư xây dựng và công tác lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chia làm các giai đoạn chính sau:

- Thi công xây dựng thô công trình: Dự kiến kéo dài 04 tháng (từ tháng 01/2021 đến hết tháng 04/2021).

- Hoàn thiện nội thất, lắp đặt các thiết bị liền nhà: Dự kiến kéo dài 02 tháng (từ tháng 05 đến tháng 06/2021).

- Tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng cho Ban Tổ chức: Được thực hiện sau khi kết thúc triển lãm: thực hiện trong 2 tháng (tháng 4 đến tháng 6/2022).

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Chủ đầu tư, chủ trì thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Triển lãm Việt Nam tại Dubai, UAE, thẩm tra dự án và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện, thanh, quyết toán hợp đồng với các nhà thầu để triển khai thi công xây dựng Nhà Triển lãm theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam, các quy định của Ban Tổ chức và nước sở tại.

2. Công tác sưu tầm, trang trí, trưng bày, giới thiệu triển lãm:

- Xây dựng và phê duyệt phương án trưng bày Nhà Triển lãm Việt Nam;

- Sưu tầm hiện vật trưng bày, trang trí trong nước;

- Công tác trưng bày gồm những nội dung như sau:

+ Toàn bộ hiện vật trưng bày, trang trí cố định trong 6 tháng và tài liệu giới thiệu phục vụ ý tưởng thiết kế đã được phê duyệt.

+ Toàn bộ hiện vật trưng bày nội dung văn hoá Việt Nam có chỉnh lý, bổ sung.

+ Những sản phẩm của Việt Nam được trưng bày giới thiệu theo các tháng chủ đề.

+ Những sản phẩm văn hoá phục vụ hoạt động quảng bá, tương tác trong Nhà Triển lãm.

+ Video trình chiếu trên các màn hình.

+ Các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nội dung trưng bày.

- Công tác trang trí, trưng bày, giới thiệu là nội dung xuyên suốt của Nhà Triển lãm được bố trí và phân định theo từng khu vực (chi tiết theo Dự toán) cụ thể như sau:

+ Khu mặt tiền và xung quanh gồm: Các hiện vật trang trí cố định phục vụ nội dung Đề án như đèn lồng (các kích thước khác nhau), không gian sông nước (cầu tre, thuyền, hoa)..., các màn hình quảng bá hình ảnh quốc gia.

+ Khu tổng quan: Các hiện vật trưng bày minh hoạ cho nội dung giới thiệu đất nước, màn hình, khu tương tác, tài liệu giới thiệu.

+ Khu vực văn hoá: Các hiện vật trưng bày cố định về văn hoá Việt Nam như không gian giới thiệu áo dài, di sản, văn hoá, quà tặng, nhạc cụ, Thuỷ Đình, con rối…; Sản phẩm nội dung gồm video, tranh, ảnh; màn hình, thiết bị tương tác đa phương tiện… Các sản phẩm văn hoá phục vụ tương tác như vẽ tranh, đan thủ công, in mộc bản… cùng các tác phẩm nghệ thuật độc bản được đặt làm hoặc thuê…

+ Khu vực quảng bá ẩm thực và thủ công mỹ nghệ Việt Nam: hoạt động quảng bá bằng hình thức xã hội hoá bao gồm không gian sản phẩm văn hoá Việt với đồ gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ nông nghiệp; và các nội dung bổ sung như bàn ghế tre, sản phẩm in ấn phục vụ việc quảng bá văn hoá.

+ Khu cầu thang kết nối Việt Nam truyền thống và hiện đại: Được trang bị các vật trưng bày như nón lá, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm thủ công tạo hiệu ứng, tranh, ảnh, màn hình, thiết bị tương tác đa phương tiện…

+ Khu Việt Nam hiện đại: Gồm không gian quảng bá du lịch với sản phẩm nội dung gồm video, tranh, ảnh; sản phẩm công nghệ như màn hình, thiết bị tương tác đa phương tiện cài đặt phần mềm quảng bá du lịch được sáng tạo riêng cho EXPO; sản phẩm in ấn giới thiệu; Khu công nghệ Việt Nam gồm các vật trưng bày giới thiệu sản phẩm của trí tuệ Việt Nam, các nội dung màn hình, bảng biển thể hiện các thành tựu của đất nước thời hội nhập.

3. Các hoạt động của Việt Nam tại EXPO 2020

3.1. Các hoạt động chính trong khuôn khổ EXPO 2020

Nhà Triển lãm Việt Nam tổ chức một số hoạt động chính theo thông lệ của các kỳ EXPO, gồm 3 các sự kiện như sau:

3.1.1. Lễ Khai mạc EXPO và Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam

Ngày 01/10/2021, EXPO 2020 Dubai sẽ tổ chức Lễ Khai mạc với sự hiện diện của nguyên thủ các nước do nước chủ nhà mời tham dự và toàn thể đoàn từ các quốc gia tham dự EXPO.

Đoàn Việt Nam dự kiến do Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu đi dự Lễ Khai mạc EXPO 2020 và chủ trì Lễ khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam.

Lễ Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam bao gồm hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tiếp tân, chiêu đãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với BTC nước chủ nhà, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, một số tổ chức và cơ quan báo chí tổ chức sự kiện này.

3.1.2. Ngày Quốc gia của Việt Nam tại EXPO 2020

Trong thời gian diễn ra các kỳ EXPO, mỗi quốc gia tham dự sẽ tổ chức 1 Ngày Quốc gia. Đây là ngày danh dự tôn vinh sự tham gia của nước đó tại EXPO. Bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, đón tiếp khách cấp cao của Chính phủ; các chương trình lễ hội văn hoá nghệ thuật, ẩm thực trong cả ngày trên các sân khấu EXPO; Tiệc Gala chiêu đãi. Tiệc Gala chiêu đãi là sự kiện tri ân quan khách chính phủ nước chủ nhà, các nước đối tác, tổ chức quốc tế tại EXPO và các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ Việt Nam tham gia EXPO.

Dự kiến Ngày Quốc gia của Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 30/12/2021. Năm 2021, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh của UAE, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất phối hợp với Bộ Ngoại giao trình Chính phủ tổ chức các đoàn cấp cao do Lãnh đạo Chính phủ dẫn đầu đi thăm UAE kết hợp dự Ngày quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020.

Các sự kiện xúc tiến, quảng bá Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cùng đồng thời được tổ chức trong dịp này.

3.1.3. Lễ Bế mạc EXPO 2020

Lễ Bế mạc được tổ chức vào ngày 31/3/2022 được nước chủ nhà tổ chức long trọng chào mừng thành công của EXPO. Thông lệ đây là buổi lễ quy mô lớn với sự tham dự biểu diễn của các nghệ sỹ quốc tế cùng sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên các Nhà Triển lãm các quốc gia.

3.2. Các hoạt động vận hành Nhà Triển lãm

3.2.1 Vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam

Công tác vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam bao gồm các hoạt động: lễ tân, đón tiếp, giới thiệu với khách tham quan; bố trí, điều hành và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm, quảng bá du lịch, giới thiệu trải nghiệm công nghệ; công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn, vệ sinh; điều phối và quản lý khu vực quảng bá ẩm thực và sản phẩm thủ công truyền thống; công tác tài chính, kế toán và các công tác khác theo quy định của Ban Tổ chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cử cán bộ đảm trách những vị trí chính gồm: Giám đốc Nhà Triển lãm, Phó Giám đốc, lễ tân, kế toán, hành chính - đối ngoại, cán bộ kỹ thuật. Bên cạnh đó, kết hợp cùng một số đối tác tham gia xã hội hóa cho Đề án cử nhân sự phối hợp cho các công tác mang tính đặc thù kỹ thuật. Ngoài ra, cần tuyển nhân viên địa phương cho các công việc đòi hỏi ngôn ngữ bản địa, thông thuộc quy định luật pháp, hỗ trợ pháp lý, truyền thông và các dịch vụ khác theo quy định của Ban Tổ chức.

3.2.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật (liên tục trong 6 tháng)

Tại Nhà Triển lãm Việt Nam, mỗi ngày tổ chức 3 suất biểu diễn với sự tham gia của 8 - 10 diễn viên. Các nghệ sỹ sẽ tham gia biểu diễn cố định hàng ngày theo chương trình biểu diễn đã được duyệt.

Ngoài ra, các nghệ sỹ tham gia hoạt động biểu diễn tại sân khấu chung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

3.2.3. Hoạt động tại không gian Quảng bá ẩm thực và đồ thủ công Việt Nam

Không gian ẩm thực và đồ thủ công Việt Nam nhằm giới thiệu quảng bá ẩm thực và sản phẩm thủ công mỹ nghệ để đem đến cho khách trải nghiệm đầy đủ gồm: văn hoá, ẩm thực và đồ lưu niệm.

Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ kết hợp với các đối tác có kinh nghiệm, hội đủ các tiêu chuẩn về pháp nhân và các tiêu chuẩn an toàn khác theo mô hình xã hội hoá để đảm nhiệm công việc này dưới sự quản lý chung của Nhà Triển lãm.

4. Công tác quảng bá Việt Nam theo chủ đề (6 tháng liên tục)

Công tác xúc tiến, quảng bá tại Nhà Triển lãm Việt Nam được thực hiện theo từng tháng, từng chủ đề, mỗi tháng dành thời gian 01 tuần để thực hiện các chủ đề quảng bá tùy theo khả năng kêu gọi sự tham gia và sự hưởng ứng của các đối tác doanh nghiệp và địa phương, dự kiến như sau:

STT

Chủ đề

Nội dung hoạt động

Cơ quan chủ trì/
cơ quan phối hợp

1

Tháng 10/2021

Chủ đề:

Du lịch Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Tổ chức hội thảo Xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam, các hoạt động triển lãm ảnh văn hoá - du lịch, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, tiếp xúc giữa các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam và khu vực Trung Đông.

Chủ trì tổ chức:

Bộ VHTTDL

Phối hợp với:

- Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Quảng Bình, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh…

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam

- Các tổ chức/hãng lữ hành, du lịch và hàng không Việt Nam

2

Tháng 11/2021

Chủ đề:

Thương hiệu Việt Nam - Cơ hội và tiềm năng

Tổ chức chương trình Xúc tiến quy mô lớn với sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam, nhất là quảng bá du lịch và sản phẩm nông nghiệp. Giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác quốc tế các thương hiệu công nghệ, nông sản hàng đầu Việt Nam.

Chủ trì tổ chức, điều phối chung: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Công Thương

- Bộ NN&PTNT

- VCCI

- Bộ Ngoại giao

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

3

Tháng 12/2021

Chủ đề:

Ẩm thực Việt Nam

Tổ chức lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc sắc của Việt Nam tại không gian mở để chào mừng năm mới.

Tuần lễ giới thiệu ẩm thực Việt Nam kèm theo các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bộ VHTTDL chủ trì hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020

Chủ trì điều phối:

Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các doanh nghiệp thương hiệu ẩm thực Việt Nam

- Hiệp hội du lịch Việt Nam

- Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam

4

Tháng 1/2022

Chủ đề:

Tương lai Việt Nam

Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tổng hợp và thương mại, du lịch Việt Nam và các tỉnh/thành phố. Hội nghị giới thiệu đến các nhà đầu tư, thương mại quốc tế về tiềm năng và cơ hội đầu tư của Việt Nam tại các lĩnh vực tiềm năng với sự tham gia của một số tỉnh/thành phố, doanh nghiệp, thương hiệu nổi tiếng quốc gia …

Chủ trì điều phối:

Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công Thương

- Bộ Ngoại giao

- ĐSQ Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

5

Tháng 2/2022

Chủ đề:

Trí tuệ Việt Nam

Tổ chức diễn đàn, triển lãm “Trí tuệ Việt Nam” để giới thiệu những thành tựu nổi bật của trí tuệ Việt Nam, thành tựu khoa học công nghệ của Việt Nam đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0.

Chủ trì: Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các doanh nghiệp

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

6

Tháng 3/2022

Chủ đề:

Việt Nam cất cánh

Tổ chức diễn đàn, triển lãm với chủ đề: “Việt Nam cất cánh” sẽ giới thiệu thành tựu phát triển mọi mặt và diện mạo Việt Nam, bên cạnh có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, chiếu phim…

Chủ trì điều phối:

Bộ VHTTDL

Phối hợp:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bộ Ngoại giao

- Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Về nội dung và hình thức hoạt động: Các hoạt động theo chủ đề được tổ chức theo phương thức và mô hình tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các quy định của UAE và phù hợp với tập quán, thói quen của khách quốc tế tại UAE (địa điểm, tiêu chuẩn thiết bị, an toàn; tài liệu quảng cáo, nhận diện, ấn phẩm, quà tặng…). Để thu hút sự quan tâm của khách tham dự, các chương trình đều được lồng ghép các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam.

Về công tác tổ chức và phối hợp:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lên kế hoạch, điều phối, công tác phối hợp với Ban Tổ chức, khách mời, truyền thông và đối ngoại.

- Các hoạt động của từng tháng sẽ được các Bộ chủ quản hoặc cơ quan, tỉnh/ thành phố đăng ký chủ trì tổ chức và bố trí kinh phí đoàn ra để thực hiện (nếu có).

5. Công tác truyền thông và quảng cáo

Truyền thông và quảng cáo được xác định là công tác quan trọng và phải đi trước một bước. Công tác truyền thông và quảng cáo thực hiện theo các phương thức sau:

- Lập trang thông tin riêng của Nhà Triển lãm và tạo các kênh mạng xã hội riêng để đưa tin, hình ảnh quảng bá Nhà Triển lãm và các hoạt động của Việt Nam tại EXPO.

- Thuê công ty truyền thông chuyên nghiệp lên kế hoạch truyền thông báo chí, báo mạng, truyền hình và các kênh mạng xã hội… hướng đến công chúng UAE và khách du lịch, người sinh sống, làm việc, học tập tại UAE.

- Phối hợp với Bộ phận truyền thông của Ban Tổ chức EXPO 2020 để mở rộng thông tin về Nhà Triển lãm Việt Nam xuất hiện trên kênh chính thức của EXPO 2020 đến công chúng toàn cầu.

- Thoả thuận hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan truyền thông trong nước như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các trang tin điện tử có đông độc giả để đảm bảo các sự kiện chính của EXPO và của Việt Nam tại EXPO 2020 được cơ quan truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi, như: Ngày Khai mạc, Ngày Quốc gia, các hoạt động theo chủ đề từng tháng của Việt Nam tại EXPO…

- Tại những sự kiện lớn như Ngày Quốc gia, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, biểu diễn nghệ thuật và mời cơ quan báo chí trong nước tham gia đoàn để đưa tin, bài về sự kiện.

- Các hoạt động theo chủ đề từng tháng được tuyên truyền bằng video, tờ rơi và thông tin mạng internet để thu hút sự chú ý, quan tâm, tham dự của khách thăm quan.

- Mời các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng, người nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự các sự kiện của Việt Nam và giúp lan toả các thông tin đến công chúng.

6. Các đoàn công tác phục vụ triển khai Đề án

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức một số đoàn đi công tác, cụ thể như sau:

6.1. Đoàn đi tham dự cuộc họp lần thứ 3 và 4 - thành viên quốc tế EXPO 2020

- Thời gian và thành phần đoàn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử 02 đoàn công tác đi tham dự kỳ họp thứ 3 và 4 các thành nước tham dự kỳ EXPO 2020 theo thư mời của Ban Tổ chức, cụ thể:

Đoàn gồm 02 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi UAE trong 04 ngày, tham dự kỳ họp lần thứ 3 - tổ chức vào tháng 5/2019.

Đoàn gồm 04 cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính đi UAE trong 04 ngày, tham dự kỳ họp lần thứ 4 - tổ chức vào tháng 11/2019.

- Nội dung công tác:

Cuộc họp có sự tham dự của đông đảo các nước tham gia triển lãm, tại cuộc họp, Ban Tổ chức báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ EXPO, thông báo kế hoạch tiếp tục triển khai dự án và các quy định mà các thành viên phải thực hiện đáp ứng yêu cầu công việc. Ban Tổ chức lắng nghe ý kiến của đại diện các nước về các khó khăn, bất cập trong công tác triển khai hoạt động của từng nước tham gia.

6.2. Đoàn đi khởi công, xây dựng Nhà Triển lãm

- Thời gian dự kiến: 05 ngày, cuối tháng 12/2020 - đầu tháng 01/2021

- Thành phần đoàn: 05 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung công tác: Thống nhất thủ tục với Ban Tổ chức để tiến hành khởi công công trình; Làm việc với các nhà thầu về công tác xây dựng Nhà Triển lãm; Làm việc với Ban Tổ chức EXPO về các vấn đề xây dựng cơ bản, nghĩa, vụ, trách nhiệm của Việt Nam đối với quá trình giám sát, thi công xây dựng. Đoàn kết hợp làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE về các đề nghị phối hợp, hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện Dự án và kế hoạch tổ chức hoạt động trong khuôn khổ EXPO.

6.3. Các đoàn đi họp thành viên quốc tế EXPO kết hợp kiểm tra công tác xây dựng Nhà Triển lãm

Thời gian dự kiến: 04 đến 05 ngày, 03 lần trong thời gian từ cuối 2020 đến trước khai mạc EXPO 2020 (theo kế hoạch của Ban Tổ chức nước chủ nhà).

- Thành phần đoàn: 03 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế và 01 cán bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Nội dung công tác: Căn cứ thư mời và chương trình làm việc của Ban Tổ chức, dự kiến sẽ triệu tập 03 cuộc họp các thành viên quốc tế để báo cáo, cập nhật công tác xây dựng của EXPO và thảo luận, triển khai các vấn đề mới. Đoàn kết hợp kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình, nghiệm thu công trình thô; làm việc với Ban Tổ chức EXPO về các vấn đề liên quan đến dự án, giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy công tác thi công Nhà Triển lãm đúng tiến độ và chất lượng.

6.4. Đoàn đi nghiệm thu, nhận bàn giao hoàn thành Nhà Triển lãm

- Thời gian dự kiến: 04 ngày, tháng 6/2021.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ thuộc Cục Hợp tác quốc tế và 01 cán bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Nội dung công tác: Đoàn công tác của Chủ đầu tư đi nghiệm thu, nhận bàn giao hoàn thành công trình.

6.5. Đoàn trưng bày hiện vật và vận hành thử Nhà Triển lãm

- Thời gian dự kiến: 10 ngày, tháng 6/2021.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- Nội dung công tác: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực triển lãm) thực hiện công tác trưng bày nội thất theo thiết kế đã được duyệt. Các cán bộ Cục Hợp tác quốc tế vận hành thử Nhà Triển lãm.

6.6. Đoàn đi vận hành thường xuyên tại Nhà Triển lãm

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 9/2021 đến đầu tháng 4/2022.

- Thành phần đoàn: 6 người (03 - 04 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế - luân phiên 01 tháng được nghỉ về nước 01 lần, 02 - 03 nhân sự thuê ngoài - luân phiên 2 tháng được nghỉ về nước 01 lần)

- Nội dung công tác: Đảm bảo việc quản lý vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam được thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn và đáp ứng các mục tiêu của Đề án, đảm bảo đúng quy định của Ban Tổ chức EXPO và luật pháp nước sở tại.

6.7. Đoàn nghệ sỹ đi biểu diễn thường xuyên

- Thời gian thực hiện: Tuần cuối tháng 9/2021 đến tuần đầu tháng 4/2022.

- Thành phần đoàn: Đoàn nghệ sỹ gồm 9 người của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (hoặc nghệ sỹ từ các Nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) biểu diễn thường xuyên tại Nhà Triển lãm trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, đoàn luân phiên 02 tháng 01 lần đổi người.

- Nội dung công tác: Đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam, kèm theo giới thiệu loại hình nghệ thuật Rối nước. Chương trình biểu diễn và thời lượng, hình thức… đều tuân thủ các cam kết đăng ký với Ban Tổ chức.

6.8. Đoàn dự Lễ Khai mạc EXPO và Lễ Khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam

- Thời gian cử đoàn đi: 04 ngày, tuần cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2021.

- Thành phần đoàn: Đoàn gồm 07 người do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, các thành viên gồm: Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên tháp tùng.

- Nội dung công tác: Đoàn tham dự Lễ Khai mạc EXPO theo chương trình của Ban Tổ chức và nước chủ nhà chủ trì. Lãnh đạo Bộ đồng thời chủ trì chương trình khai mạc Nhà Triển lãm Việt Nam, kết hợp chỉ đạo công tác tổ chức, vận hành Nhà Triển lãm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE về các hợp tác để đảm bảo thực hiện thành công của Đề án; Thăm và gặp gỡ, làm việc với các Nhà Triển lãm nước ban và các tổ chức quốc tế khác.

6.9. Đoàn tổ chức Ngày Quốc gia của Việt Nam tại EXPO 2020

Các đoàn đi tổ chức, biểu diễn và tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

- Các đoàn tham dự:

+ Đoàn tiền trạm: 03 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế đi tiền trạm trong 5 ngày.

+ Đoàn Lãnh đạo Bộ và đoàn công tác liên Bộ tham dự sự kiện: 10 người, 4 ngày.

+ Đoàn tổ chức sự kiện (05 người, 05 ngày) và đoàn báo chí (02 người, 04 ngày).

+ Đoàn biểu diễn nghệ thuật (16 người, 05 ngày).

- Nội dung công tác:

+ Đoàn tiền trạm: Thực hiện vào cuối tháng 11/2021 - đầu tháng 12/2021 với các công việc gồm: làm việc với Ban Tổ chức EXPO về kế hoạch tổ chức sự kiện; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE để phối hợp trong công tác tổ chức Ngày Quốc gia, công tác khách mời; Khảo sát công tác chuẩn bị gồm: chỗ ở, xe đưa đón đoàn công tác, thuê thiết bị, âm thanh ánh sáng, tổ chức tiệc…

+ Trong khuôn khổ các hoạt động chính thức, Đoàn Lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng làm trưởng đoàn sẽ tham dự chương trình Ngày Quốc gia. Bộ trưởng đồng thời sẽ chủ trì tiệc buổi Tiệc chiêu đãi quan khách nước chủ nhà, bạn bè quốc tế, các đối tác đã hỗ trợ Việt Nam tham gia EXPO.

+ Đoàn tổ chức sự kiện và phóng viên báo chí đi tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày quốc gia và đưa tin, bài về hoạt động.

+ Đoàn nghệ thuật phục vụ các buổi diễn chính thức trong khuôn khổ Ngày Quốc gia.

6.10. Đoàn Liên Bộ đi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

- Nội dung công tác: Đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án EXPO, bao gồm: Kiểm tra công trình xây dựng, tình hình thực hiện dự toán đề án và công tác vận hành Nhà Triển lãm.

6.11. Đoàn đi xử lý tài sản Nhà Triển lãm

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

- Nội dung công tác: Đoàn đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tài sản, hiện vật mang sang trưng bày tại triển lãm. Căn cứ hiện trạng tài sản, trên cơ sở từ đó trình Lãnh đạo Bộ, Ban Tổ chức đề án có phương án xử lý hiện vật trưng bày sau triển lãm.

6.12. Đoàn đi nghiệm thu hoàn thành, tháo dỡ Nhà Triển lãm, bàn giao mặt bằng cho Ban Tổ chức EXPO Dubai

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.

- Thành phần đoàn: 04 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế.

- Nội dung công tác: Sau khi kết thúc triển lãm, theo yêu cầu của Ban Tổ chức EXPO, các nước tham gia phải hoàn thành công tác tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu đất cho Ban Tổ chức. Đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu công tác tháo dỡ của Nhà thầu thi công xây dựng, đồng thời, làm việc với Ban Tổ chức về các vấn đề có liên quan đến kết thúc triển lãm.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí thực hiện Đề án “Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO 2020, Dubai, UAE” được bố trí từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2020-2021, nguồn huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Hoạt động

Tháng 7/2019

- Bổ nhiệm Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO 2020;

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020, Dubai, UAE;

Tháng 8- 10/2019

- Phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020, Dubai, UAE;

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Hội đồng phê duyệt thiết kế Nhà Triển lãm, Ban Vận động Tài trợ cho triển lãm;

- Lập kế hoạch quảng bá hình ảnh quốc gia, các hoạt động xúc tiến văn hóa, du lịch; lập kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa;

- Thiết kế Nhà Triển lãm, xây dựng ý tưởng trưng bày nội thất, phương án quảng bá trong không gian Nhà Triển lãm;

Tháng 10-12/2019

Lập Dự án đầu tư Xây dựng cơ bản Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, UAE;

Tháng 01-08/2020

- Trình phê duyệt Dự án ĐTXDCB Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO;

- Trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế, thi công xây dựng và tháo dỡ Nhà Triển lãm;

Tháng 8-9/2020

- Trình, phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án;

- Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản;

- Trình, phê duyệt phương án trưng bày nội thất;

Tháng 9-10/2020

Xây dựng dự toán chi tiết, trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt (Bộ Tài chính thẩm định);

Tháng 10 - hết tháng 12/2020

- Trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án ĐTXDCB;

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn;

Tháng 01/2021 - 4/2021

- Khởi công và thi công xây dựng Nhà Triển lãm tại Dubai, UAE;

- Sưu tầm hiện vật trưng bày, trang trí Nhà Triển lãm;

- Sản xuất nội dung tư liệu quảng bá, thiết kế, in ấn sản phẩm quảng bá, ấn phẩm, quà tặng và các công việc có liên quan;

Tháng 5 - 6/2021

- Thi công nội thất Nhà Triển lãm;

- Chuẩn bị các thủ tục về hành chính, tài chính, vận chuyển hàng hóa quốc tế;

Tháng 6 - 7/2021

- Hoàn thiện trưng bày, trang trí Nhà Triển lãm;

- Công tác chuẩn bị nội dung hoạt động, tổ chức các sự kiện của Nhà Triển lãm;

- Hoàn tất toàn bộ công tác hậu cần cho Nhà Triển lãm;

Tháng 8 - 9/2021

Vận hành thử Nhà Triển lãm;

Tháng 10/2021 - 03/2022

Vận hành Nhà Triển lãm:

- Ngày 01/10/2021: Khai mạc Nhà Triển lãm;

- Ngày 30/12/2021: Tổ chức Ngày quốc gia;

- Ngày 31/3/2022: Bế mạc Nhà Triển lãm;

Tháng 4-6/2022

- Tháo dỡ Nhà Triển lãm;

- Thực hiện các công việc kết thúc triển lãm;

- Thanh, quyết toán kinh phí đề án hoàn thành;

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ trì tổ chức, triển khai Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai;

- Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc, Ban Vận động tài trợ; các Ban Tư vấn...

- Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế làm Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai;

- Kiểm tra, giám sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án.

1.1. Giao Cục Hợp tác quốc tế triển khai các nhiệm vụ sau:

Là đơn vị chủ trì, điều phối toàn bộ công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện đề án, bao gồm:

- Làm đầu mối liên hệ giữa Việt Nam với Ban Tổ chức EXPO, các nước và tổ chức tham dự EXPO 2020.

- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ thành lập Ban Tổ chức Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai, UAE và Tổ giúp việc.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”.

- Làm chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án đầu tư xây dựng Nhà Triển lãm quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính lập dự toán kinh phí tham gia của Việt Nam tại EXPO 2020 gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Triển khai công tác chuẩn bị trong nước phục vụ triển lãm.

- Tổ chức thi công, trưng bày và vận hành các hoạt động của Nhà Triển lãm quốc gia Việt Nam trong thời gian EXPO 2020 tại Dubai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện mang tính quốc gia tại Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Ngày Quốc gia Việt Nam và các sự kiện định kỳ tại EXPO 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác xã hội hoá;

- Lập kế hoạch và trình lãnh đạo Bộ cử các đoàn công tác trong khuôn khổ các hoạt động EXPO 2020.

- Chủ trì công tác truyền thông quảng bá Việt Nam tham gia EXPO 2020, Dubai, UAE.

- Triển khai công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng.

- Triển khai và thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan.

- Thực hiện công tác thanh, quyết toán đề án theo quy định hiện hành.

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác triển khai thực hiện Đề án.

1.2. Giao Vụ kế hoạch, Tài chính triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn Chủ đầu tư lập dự toán, quyết toán kinh phí đề án.

- Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế rà soát toàn bộ công việc và dự toán chi tiết. Chủ trì làm việc với Bộ Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Nhà Triển lãm Việt Nam, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt các quyết định liên quan đến công tác tài chính.

- Cử cán bộ tham gia các Hội đồng, Ban, Tiểu ban Tư vấn triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

1.3. Giao các đơn vị khác thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ sau:

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức khi được yêu cầu.

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia triển khai Đề án khi được yêu cầu.

- Các đơn vị chuyên môn phối hợp, cung cấp tư liệu, thông tin, phim, ảnh… phục vụ việc xây dựng nội dung Nhà Triển lãm.

- Cơ quan báo chí, truyền thông cử cán bộ chuyên trách theo dõi, đưa tin, giới thiệu về các hoạt động trong khuôn khổ Đề án.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đối ngoại phù hợp và bố trí ngân sách tham gia các sự kiện của Nhà Triển lãm Việt Nam trong thời gian diễn ra EXPO.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác liên quan đến Đề án khi được yêu cầu.

2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai Đề án “Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” theo phân công nhiệm vụ tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 7368/VPCP-HTQT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE”, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.