Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu biên chế năm 2006 cho các đơn vị sự nghiệp như sau:

STT

Đơn vị

Tổng số

Chia ra

HĐ ngoài chỉ tiêu (không tính vào TS)

SN

NĐ 68/CP

01

Ngành giáo dục

1.245

1.184

61

25

02

Trung tâm Y tế

187

181

06

-

03

Trung tâm Văn hóa

23

22

01

02

04

Trung tâm Thể dục – TT

10

10

-

05

05

Trung tâm Dạy nghề

13

12

01

02

06

Hội Chữ thập đỏ

06

06

-

-

07

Hội Nghề cá

02

02

-

01

08

Văn phòng Đăng ký QSD đất

06

06

-

-

09

Ban Quản lý rừng phòng hộ

45

45

-

-

10

BQL Khu Du lịch 30/4

07

07

-

-

11

Đội Quản lý trật tự Đô thị

03

03

-

-

 

Tổng cộng

1.547

1.478

69

35

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phân công cán bộ, công chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo số lượng biên chế đã được phân bổ. Khi các đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện sẽ có quyết định điều chỉnh biên chế cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các đơn vị được giao chỉ tiêu biên chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu