Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 49/TTr-SLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (có danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

- Thay thế: Thủ tục hành chính số 7, 23, 24, 25, 26 và 27, khoản V, mục I, phần I tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ: Thủ tục hành chính số 8, khoản V, mục I, phần I; Thủ tục hành chính số 1, khoản V, mục II, phần I tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Kon Tum;
- Lưu: VT, TTHCC.
LHP.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính mới ban hành cấp tỉnh: 02 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương (02 TTHC)

1

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củ Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con;

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củ Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con;

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh: 06 TTHC

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương (06 TTHC)

1

2.001955.000.00.00.H34

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

Bộ Luật lao động năm 2019

2

1.000479.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

1.000448.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

22 - 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4

1.000464.000.00.00.H34

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5

1.000436.000.00.00.H34

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

1.000414.000.00.00.H34

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) qua đường bưu chính hoặc trực tuyến

Không quy định

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Quyết định số 338/QĐ- LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ cấp tỉnh, cấp huyện: 02 TTHC

STT

Mã số TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ TTHC

A

Cấp tỉnh: 01 TTHC

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương

1

2.002103.000.00.00.H34

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

B

Cấp huyện: 01 TTHC

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương

1

1.004954.000.00.00.H34

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổng cộng: 10 Thủ tục hành chính (trong đó: 02 TTHC mới ban hành cấp tỉnh; 06 TTHC sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh; 02 TTHC bãi bỏ cấp tỉnh, huyện).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN