Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Trên cơ sở thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 105/HĐND-VP ngày 31/7/2020 về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2765/TTr-STC ngày 18 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

2. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

3. Trường Cao đẳng Y tế.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

1. Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế ban hành phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua (Chi tiết tại các Phụ lục 1 đến Phụ lục 23 kèm theo).

3. Trường hợp cần thiết phải tăng thêm số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng (do chức năng, nhiệm vụ) hoặc có sự biến động, thay đổi so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này thì các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 2 Quyết định này gửi văn bản về Sở Y tế tổng hợp. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi xem xét, quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 9 năm 2020.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Trưởng ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5; - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Tin học – Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang