Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 201-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 20/5/2022; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 141/TTr-STNMT ngày 25/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Chi tiết tại Phụ lục I);

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (Chi tiết tại Phụ lục II);

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch (Chi tiết tại Phụ lục III).

2. Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cư M’gar do huyện lập và phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Điều 2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 12/04/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư M’gar và các quyết định bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư M’gar của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND huyện Cư M’gar có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện;

2. Xác định vị trí, ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ (đất có rừng tự nhiên) cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực;

3. Tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo theo các chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất;

4. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang hoá đất đã giao, cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với trường hợp sử dụng đất vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

7. Sau khi Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; UBND huyện Cư M’gar có trách nhiệm rà soát Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar đã được UBND tỉnh phê duyệt, nếu có nội dung chưa phù hợp, mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thì tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

8. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

9. Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, UBND huyện Cư M’gar có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 4. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công nghệ và Cổng Thông tin điện tử tỉnh) đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy (để biết);
- Thường trực HĐND tỉnh (để biết);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để biết);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NNMT (TLC-07b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Giang Gry Niê Knơng

 

PHỤ LỤC I

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch đến năm

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)=(6)+(7)

(9)

I

Tổng diện tích tự nhiên

 

82,450.12

100.00

82,450.12

100.00

1

Đất nông nghiệp

NNP

74,116.07

89.89

69,700.55

84.54

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,947.82

3.58

2,911.16

3.53

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,293.57

2.78

2,267.54

2.75

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,811.18

4.62

3,993.26

4.84

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

60,489.91

73.37

51,418.97

62.36

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

59.56

0.07

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

37.52

0.05

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

6,456.88

7.83

8,447.84

10.25

 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

5,545.52

6.73

5,545.52

6.73

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

328.69

0.40

328.50

0.40

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

22.03

0.03

2,563.30

3.11

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,204.68

9.95

12,749.57

15.46

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

128.07

0.16

292.39

0.35

2.2

Đất an ninh

CAN

1,068.25

1.30

1,136.81

1.38

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

325.00

0.39

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

23.71

0.03

550.24

0.67

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

86.70

0.11

569.56

0.69

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0.66

0.00

0.66

0.00

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

41.53

0.05

98.12

0.12

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

4,270.67

5.18

5,817.26

7.06

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

2,632.01

3.19

3,005.15

3.64

-

Đất thủy lợi

DTL

1,155.73

1.40

1,384.62

1.68

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

4.78

0.01

18.58

0.02

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

7.76

0.01

28.34

0.03

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

96.90

0.12

120.52

0.15

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

42.62

0.05

135.17

0.16

-

Đất công trình năng lượng

DNL

132.36

0.16

849.83

1.03

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0.90

0.00

1.65

0.00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6.45

0.01

26.61

0.03

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7.20

0.01

12.71

0.02

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

175.56

0.21

222.56

0.27

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

8.41

0.01

11.53

0.01

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

35.84

0.04

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

25.07

0.03

32.06

0.04

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.89

0.00

149.35

0.18

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,144.16

1.39

2,097.65

2.54

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

249.00

0.30

422.86

0.51

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

16.11

0.02

44.31

0.05

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2.24

0.00

10.20

0.01

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

0.10

0.00

0.10

0.00

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,108.24

1.34

1,107.59

1.34

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

37.27

0.05

37.27

0.05

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

22.29

0.03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

129.37

0.16

0.00

0.00

II

KHU CHỨC NĂNG

 

 

 

 

 

1

Đất đô thị

KDT

 

 

5,056

6.13

2

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

KNN

 

 

49,805

60.41

3

Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

KLN

 

 

5,565

6.75

4

Khu du lịch

KDL

 

 

2,394

2.90

7

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

KBT

 

 

7

0.01

5

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

KPC

 

 

345

0.42

6

Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)

DTC

 

 

5,203

6.31

7

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

KDV

 

 

5,632

6.83

8

Khu thương mại - dịch vụ

KTM

 

 

669

0.81

9

Khu dân cư nông thôn

DNT

 

 

9,505

11.53

10

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

KON

 

 

2,846

3.45

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC II

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH 2021-2030 PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Ea Pốk

TT Quảng Phú

Xã Quảng Tiến

Xã Ea Kuếh

Xã Ea Kiết

Xã Ea Tar

Xã Cư Dliê M'nông

Xã Ea H'đinh

Xã Ea Tul

Xã Ea Kpam

Xã Ea M'droh

Xã Quảng Hiệp

Xã Cư M'gar

Xã Ea D'rơng

Xã Ea M'nang

Xã Cư Suê

Xã Cuôr Đăng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

4.537,15

337,73

339,87

125,57

232,81

129,90

296,12

162,35

124,05

201,98

418,87

295,30

68,18

185,41

791,48

153,99

279,53

394,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

31,34

4,81

 

0,07

 

3,20

1,68

 

 

7,95

 

 

2,86

4,33

 

0,02

2,21

4,21

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

26,03

5,21

 

0,07

 

 

1,68

 

 

7,95

 

 

2,86

2,83

 

0,02

2,21

3,20

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

132,85

0,41

0,85

3,74

8,87

5,56

2,00

9,46

0,23

13,68

17,53

62,47

0,50

1,13

1,46

3,29

1,67

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4.338,84

329,08

316,54

121,46

223,94

114,25

292,44

152,89

123,82

180,35

401,34

232,83

64,26

179,95

790,02

150,29

275,58

389,79

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

22,04

 

22,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

6,69

 

 

 

 

6,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

5,39

3,43

0,44

0,30

 

0,20

 

 

 

 

 

 

0,56

 

 

0,39

0,07

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

5,32

 

 

 

 

 

5,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

5,32

 

 

 

 

 

5,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

5,38

0,09

 

 

 

1,37

 

 

 

 

 

 

1,92

 

0,17

1,54

 

0,30

Ghi chú:

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

 

PHỤ LỤC III

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH 2021 -2030 PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN CƯ M'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Ea Pốk

TT Quảng Phú

Xã Quảng Tiến

Xã Ea Kuếh

Xã Ea Kiết

Xã EaTar

Xã Cư Dliê M’nông

Xã Ea H’đinh

Xã Ea Tul

Xã Ea Kpam

Xã Ea M’droh

Xã Quảng Hiệp

Xã Cư M’gar

Xã Ea D’rơng

Xã Ea M’nang

Xã Cư Suê

Xã Cuôr Đăng

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp

NNP

121,62

5,60

 

 

48,01

52,39

 

0,18

1,78

1,18

 

 

1,84

 

 

 

8,50

2,12

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

121,62

5,60

 

 

48,01

52,39

 

0,18

1,78

1,18

 

 

1,84

 

 

 

8,50

2,12

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7,75

1,20

 

 

 

 

 

 

 

3,00

0,22

 

 

 

 

 

0,95

2,38

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,40

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,75

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

0,75

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình năng lượng

DNL

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,13

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

1,20

1,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95