Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ XÉT, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưng ban hành ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưng;

Căn cứ Nghị định s42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 526/TTr-SVHTTDL ngày 22/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ XÉT, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh;

2. Việc thực hiện xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa” được thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; và thực hiện theo Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các làng (thôn), khu dân cư trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến trình tự và thủ tục công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Điều 3. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Làng văn hóa”

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố;

b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Trong thời gian đăng ký xây dựng làng văn hóa, hai (02) năm liền không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan; trộm, cắp, cướp giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy; hoạt động hoặc môi giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;

c) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa,” trong đó ít nhất 60% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở lên;

d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ % người sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình hàng năm của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

Có 90% hộ gia đình trở lên (các làng thuộc xã miền núi là 85% trở lên) có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường.

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước thôn, khu dân cư theo tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;

b) Được công nhận là “Làng an toàn về an ninh trật tự”.

Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:

a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố;

b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân của huyện, thị xã, thành phố.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:

a) Có 85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Trong thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, hai (02) năm liền không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan; trộm, cắp, cướp giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy; hoạt động hoặc môi giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;

c) Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó ít nhất 65% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở lên;

d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ % người sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình hàng năm của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:

Có 100% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.

4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước khu dân cư theo tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;

b) Được công nhận là “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.

Điều 5. Khen thưởng danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

1. Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được khen thưởng theo Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Ngoài kinh phí thi đua khen thưởng theo luật định, căn cứ khả năng ngân sách và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đạt danh hiệu lần đầu và được công nhận lại để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa tại cơ sở.

2. Hàng năm, trên cơ sở những “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã được công nhận lại, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, thị xã, thành phố tiến hành bình xét, lựa chọn; đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra, bình xét và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng làng, khu dân cư văn hóa được công nhận lại có thành tích tiêu biểu, xuất sắc./.