Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc bổ sung và điều chỉnh các chỉ tiêu tổng hợp báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 47/TTr-KH.THQH ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các chỉ tiêu:

STT

Tên chỉ tiêu

ĐVT

Phân tổ chủ yếu

Phạm vi áp dụng

Mã chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Kỳ báo cáo

Nguồn số liệu

Cơ quan báo cáo

 

H. Hành chính công phục vụ người dân

 

 

 

 

 

 

 

1

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Trung ương

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

2

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Trung ương

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

3

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI)

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

4

Mức độ hài lòng của người dân đối với Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

5

Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

6

Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công cấp xã, phường, thị trấn

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

7

Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

8

Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Thứ hạng, điểm

 

Toàn tỉnh

 

Năm

Điều tra, khảo sát

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 và Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành