Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 8: Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo cơ chế “một cửa, một dấu”; Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận 8; Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 về việc thành lập Phòng Y tế quận 8;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế quận 8 (Công văn số 01/CV-PYT ngày 01 tháng 11 năm 2006) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Trưởng Phòng Y tế quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG Y TẾ QUẬN 8 THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

Phòng Y tế quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế thành phố phụ trách.

Phòng Y tế quận 8 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 8 thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:

- Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế;

- Thẩm định các cơ sở hành nghề y tế tư nhân theo phân cấp của Sở Y tế, phối hợp với Sở Y tế trong thẩm định cấp phép cho hộ gia đình và cá thể.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Y tế quận 8 có nhiệm vụ sau:

2.1. Tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phụ trách khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn quận 8 theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường.

2.2. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố cho quận và ủy quyền của Sở Y tế thành phố.

2.3. Phối hợp hoạt động với các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn bao gồm: Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8, Bệnh viện quận 8 (Phòng Khám đa khoa quận 8), Trạm Y tế 16 phường quận 8.

Điều 3. Quyền hạn

Phòng Y tế quận 8 có quyền hạn sau:

3.1. Thực hiện quyền hạn quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn quận 8.

3.2. Quyền hạn khác phải được cấp có thẩm quyền giao.

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn nêu tại Điều 2 và Điều 3, Phòng Y tế quận 8 còn được Ủy ban nhân dân quận 8 ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần thiết, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

4.1. Phòng Y tế quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 về toàn bộ công tác của Phòng mình, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Y tế thành phố quản lý.

Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

Kinh phí hoạt động của Phòng Y tế quận 8 và việc sử dụng con dấu Quốc huy của UBND quận thực hiện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

4.2. Cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận 8 gồm các cán bộ, công chức được phân công theo dõi, thực hiện các mặt công tác như sau:

- Công tác chuyên môn, chuyên ngành;

- Công tác tổng hợp hành chính, báo cáo, văn thư - lưu trữ;

- Công tác tài chính, kế toán.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Phòng Y tế quận 8 được Ủy ban nhân dân quận 8 ra quyết định giao chỉ tiêu biên chế trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

6.1. Chế độ hội họp

Định kỳ hàng tháng họp toàn thể cán bộ, công chức với sự chủ trì của Trưởng và Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách, đánh giá công tác đã thực hiện và triển khai công tác thời gian tới; đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương;

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm, Phòng báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định;

Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần giải quyết xử lý kết hợp các loại cuộc họp với nhau, tổ chức thực hiện một cách hợp lý;

Lịch làm việc của Phòng với các đơn vị, tổ chức, cơ sở, cá nhân có liên quan phải được nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; Nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh liên quan đến các hoạt động chuyên môn của Phòng;

Phòng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận 8 hoặc của lãnh đạo Sở Y tế thành phố.

6.2. Chế độ làm việc

Thực hiện theo quy định của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”;

Trưởng phòng phụ trách điều hành mọi hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng Phòng và phụ trách những lĩnh vực được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh thuộc lĩnh vực phân công;

Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó phải thực hiện nhưng cán bộ giải quyết công việc đó phải báo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết;

Cán bộ, công chức của Phòng đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc, đồng thời phải mặc trang phục và đeo thẻ công chức theo quy định;

Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp cũng như của tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Điều 7. Quan hệ công tác

Phòng Y tế quận 8 có các mối quan hệ công tác như sau:

7.1. Đối với Ủy ban nhân dân quận 8

Phòng Y tế quận 8 chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 8; Trưởng phòng tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công;

Trường hợp Hội đồng nhân dân quận 8 có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8, thì Trưởng phòng báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

7.2. Đối với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Y tế quận 8 chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Y tế thành phố.

7.3. Đối với các Phòng chuyên môn khác của quận

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định;

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng phòng ban chuyên môn khác, Trưởng Phòng Y tế chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định.

7.4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận

Phối hợp tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào quần chúng trên địa bàn dân cư, phối hợp thực hiện tốt các chính sách về ngành y tế;

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

7.5. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8

Phòng Y tế quận 8 không là cơ quan cấp trên của Ủy ban nhân dân phường nhưng về chuyên môn nghiệp vụ, Phòng có trách nhiệm:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ phụ trách của Ủy ban nhân dân phường;

- Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra công tác thuộc ngành ở phường khi Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu;

- Cung cấp cho Ủy ban nhân dân 16 phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương;

- Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo sự hướng dẫn của Phòng Y tế quận 8, nếu có vấn đề nào chưa thống nhất thì báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, giải quyết.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng Phòng Y tế quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này sau khi được Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định chính thức và trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận 8./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương