Thủ tục hành chính: Quỹ tự giải thể - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Quỹ tự giải thể - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS643
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể quỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng