Thủ tục hành chính: Quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-015589-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian 55 ngày làm việc (Thành lập Hội đồng tuyển chọn sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 15 ngày; Thẩm định kinh phí 05 ngày; Hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 15 ngày; Trình ký hợp đồng nghiên cứu Khoa học công nghệ 10 ngày; Tổ chức họp Hội nghiệm thu sau khi hoàn chỉnh hồ sơ 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu có đánh giá xếp loại cho từng đề tài đạt được
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng