Thủ tục hành chính: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS777
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu của độc giả đến nghiên cứu tại Phòng đọc Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu;
- Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng