Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú" - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú" - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-097400-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, ‘"Nghệ sĩ ưu tú”
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo và trả kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng