Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, doanh nghiệp - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, doanh nghiệp - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-056886-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tại Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Danh hiệu "Anh hùng lao động"
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng