Thủ tục hành chính: Phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-053077-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Tần số vô tuyến điện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số Vô tuyến điện, tập đoàn BCVT Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không giới hạn thời gian mà phụ thuộc vào sự thoả thuận của cả hai nước
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng