Thủ tục hành chính: Phiếu Lý lịch tư pháp - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Phiếu Lý lịch tư pháp - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-073892-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Quảng Nam
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07 và 01 bộ hồ sơ chuyển cho Công an tỉnh để tra cứu, xác minh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp, cơ quan Công an phải thông báo kết quả tra cứu. Nếu trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn yêu cầu Công an tỉnh xác minh v/v đương sự có tiền án, tiền sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng