Thủ tục hành chính: Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt và thông báo về thoả thuận kết nối mẫu - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-055400-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Bộ Thông tin Truyền thông xem xét, phê duyệt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt thỏa thuận kết nối mẫu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng