Thủ tục hành chính: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán thi công công trình: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khoan nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán thi công công trình: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khoan nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-030749-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng