Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-061603-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Tài chính công, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó sở Tài chính 23 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 07 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3:: Sở Tài chính có Tờ trình (kèm hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân thành phố và nhận kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Các căn cứ pháp lý liên quan đến dự án và tóm tắt quy mô hiện trạng của dự án:
* Các quyết định thu hồi đất, dự án đầu tư, chủ trương chấp thuận về địa điểm đầu tư và các hồ sơ liên quan đến quy hoạch sử dụng đất của dự án, bản đồ quy hoạch khu đất, sơ đồ tuyến ...(một trong những giấy tờ trên);
* Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt;
* Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, giá cây trồng, vật nuôi để tính bồi thường, các chính sách hỗ trợ ...
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án:
* Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức khác:
. Bồi thường, hỗ trợ về đất;
. Bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình;
. Bồi thường cây trồng, vật nuôi;
. Các khoản hỗ trợ khác;
. Chi phí chênh lệch giá nhà ở, đất ở tái định cư (nếu có);
. Các khoản nghĩa vụ tài chính khấu trừ vào tiền bồi thường (nếu có);
. Chi phí họat động Hội đồng đồng bồi thường, hỗ trợ dự án;
. Chi phí Hội đồng thẩm định thành phố.
Hồ sơ kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án:
* Bảng kê khai, biên bản kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất đai, nhà, công trình (có đầy đủ chữ ký của các thành viên hội đồng bồi thường):
. Diện tích, loại đất (mục đích sử dụng đất), nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng, loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;
. Số lượng nhà, loại nhà, cấp nhà, thời gian đã sử dụng và các công trình khác xây dựng trên đất;
. Số lượng, loại cây, tuổi cây đối với cây lâu năm; diện tích, loại cây, năng suất, sản lượng đối với cây hàng năm; diện tích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản;
. Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư.
* Biên bản làm việc giữa Hội đồng bồi thường với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân nơi có đất bị thu hồi để xác định nguồn gốc sử dụng đất, nhà, công trình; xác định các trường hợp được bồi thường, được hỗ trợ, diện tích, loại đất được bồi thường, được hỗ trợ và ngược lại;
* Biên bản việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban nhân dân, tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi thu hồi đất có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện những người có đất bị thu hồi;
* Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ;
* Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ từng tổ chức, hộ dân;
* Hồ sơ kỹ thuật thửa đất;
* Các loại giấy tờ chứng minh kèm theo: (nếu có)
. Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất quyền sở hữu nhà, các loại giấy tờ khác có kiên quan;
. Hộ khẩu;
. Giấy chứng minh nhân dân;
.Hồ sơ khác có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Các hồ sơ liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Menu