Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS109
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ, Chi cục phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án và trả kết quả cho chủ rừng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng