Thủ tục hành chính: Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-065045-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Tài chính công, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Xác định công bố chủ trương thu hồi đất
Hồ sơ địa chính khu đất bị thu hồi
Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Thông báo về việc thu hồi đất
Quyết định thu hồi đất
kê khai, kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đai
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện - Thái Bình

Menu