Thủ tục hành chính: Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-130067-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc Ban quản lý dự án trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng