Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Thông tin

Số hồ sơ: T-NTH-BS270
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng