Thủ tục hành chính: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-129333-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng